Főoldal » Hírek » Hónapokon át lopták az áramot a nádudvari férfiak - fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat két férfi ellen, akik áram­vé­te­le­zés cél­já­ból hor­gász­bo­tok és hosszab­bí­tó kábe­lek fel­hasz­ná­lá­sá­val csat­la­koz­tak az utcán lévő légvezetékekre.

A vád sze­rint a fér­fi­ak Nád­ud­va­ron egy­más mel­lett lak­tak, egyi­kük ingat­la­ná­ban sem volt áram, nem kötöt­tek a szol­gál­ta­tó­val szer­ző­dést, így áram­vé­te­le­zés­re legá­li­san nem volt lehe­tő­sé­gük. A két férfi meg­ál­la­po­dott abban, hogy sza­bály­ta­la­nul rácsat­la­koz­nak az utcán lévő lég­ve­ze­ték­re, és így biz­to­sít­ják háza­ik­ban az energiaellátást.

2020. októ­ber köze­pén az elkö­ve­tők egy hosszab­bí­tó kábel bur­ko­la­tát levet­ték, majd az abban lévő két veze­ték­re külön-külön rög­zí­tet­tek egy-egy fém­kam­pót, és azo­kat a két egy­más­hoz kötött hor­gász­bot végé­re tet­ték. A kam­pó­kat ráhe­lyez­ték a lég­ve­ze­ték máso­dik és har­ma­dik ágára. A hosszab­bí­tó­ká­bel sza­ba­don lógott a föl­dig, majd azt a vád­lot­tak a járda alatt, illet­ve az udva­ron, a fűben vezet­ték be az egyik házba. Egy továb­bi hosszab­bí­tó­ká­bel­lel jut­tat­ták el az ára­mot a szom­szé­dos ingat­lan­ba is.

A vád­lot­tak az ille­gá­lis áram­vé­te­le­zés­sel több fog­lal­ko­zá­si, illet­ve szol­gál­ta­tá­si sza­bályt szeg­tek meg, és ezzel köz­vet­len veszély­nek tet­ték ki a két ingat­lan­ban lakó kilenc ember éle­tét, testi épségét.

A fér­fi­ak 2020. októ­ber köze­pé­től 2021. janu­ár 14. nap­já­ig több mint 80.000 forint kárt okoz­tak, amely nem térült meg.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sa során az ener­gia­szol­gál­ta­tó cég kép­vi­se­lő­je kérte a kár megtérítését.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség a beis­me­rő vád­lot­tak ellen fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge és kisebb kárt okozó lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül a fia­ta­labb, külö­nös vissza­eső fér­fit fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és álla­pít­sa meg, hogy a pró­ba­idő tar­ta­ma alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll. Az idő­sebb vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban az ügyész­ség intéz­ke­dés­ként pró­bá­ra bocsá­tás elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt. A járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a fér­fi­a­kat a kár megtérítésére.