Főoldal » Hírek » Hosszú rehabilitáció várt a bántalmazott férfire – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 40-es éve­i­ben járó férfi ellen, aki itta­san úgy meg­ütöt­te a sér­tet­tet, hogy az élet­ve­szé­lye­sen megsérült.

A vád­irat sze­rint a bátony­te­re­nyei vád­lott és isme­rő­se 2022. már­ci­us 19-én a lakó­he­lyü­kön lévő presszó­ban ita­loz­tak, majd már ittas álla­pot­ban az utcán szó­vál­tás­ba keve­red­tek egy­más­sal. Vitá­juk köz­ben a ter­helt olyan erő­vel ütöt­te arcon a sér­tet­tet, hogy az a beto­no­zott terü­le­ten hanyatt esett, beütöt­te a fejét és elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét. Cse­lek­mé­nye után a vád­lott magá­ra hagy­ta a maga­te­he­tet­len fér­fit és távozott.

Az ütés és az azt köve­tő esés követ­kez­té­ben a sér­tett élet­ve­szé­lyes, több­szö­rös kopo­nya­csont­tö­rést és kopo­nya­űri bevér­zést szen­ve­dett el, mely sérü­lé­sek együt­tes gyógy­tar­ta­ma közel egy év.

A főügyész­ség vád­ira­tá­ban mér­té­kes indít­vánnyal élt a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­vel szem­ben. Amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­dal egye­ző­en beis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék vele szem­ben 2 év sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 4 évre füg­gessze fel.

A mér­té­kes indít­vány­ról köz­ért­he­tő­en itt olvashat:

https://ugyeszseg.hu/folyekonyan-jogaszul-a-mertekes-inditvany/