Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Hotelszobába zárva kényszerítette prostitúcióra ismerősét egy nő - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy 25 éves nő ellen ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt, aki egy nő isme­rő­sét – kilá­tás­ta­lan hely­ze­tét kihasz­nál­va – arra bírta rá, hogy Ang­li­á­ban pros­ti­tu­ált­ként dol­goz­zon. Tevé­keny­sé­gét fel­ügyel­te, négy napig egy hotel­szo­bá­ba zárva dol­goz­tat­ta, keres­mé­nyé­ből szá­má­ra pénzt nem adott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott isme­rő­se Mis­kol­con, a türel­mi zóná­ban dol­go­zott pros­ti­tu­ált­ként, azon­ban 2020. feb­ru­ár hónap végén össze­ve­szett az élet­tár­sá­val, ezért egy időre a vád­lott­hoz köl­tö­zött. Az élet­társ tele­fo­non több­ször keres­te a nőt a vád­lott­nál, azon­ban a vád­lott min­dig leta­gad­ta, hogy nála lenne, míg a nőnek őt meg­té­veszt­ve azt mond­ta, hogy az élet­tár­sa már nem akar sem­mit tőle, és ne men­jen haza.

A nő élet­kö­rül­mé­nye­it tekint­ve, így kilá­tás­ta­lan hely­zet­be került, ezt kihasz­nál­va az elkö­ve­tő arra bírta rá, hogy utaz­zon ki vele Ang­li­á­ba, ahol közö­sen pros­ti­tú­ci­ós mun­kát végez­nek. Meg­egyez­tek, hogy a keres­mé­nyen, úgy­mond feles­ben elosz­toz­nak, a nőnek csak a repü­lő­jegy árát kell visszatérítenie.

A vád­lott és a sér­tett Lon­don­ba utaz­tak, ahol a nő egy hotel­ben szál­lá­sol­ta el a sér­tet­tet. Itt végez­tet­te vele a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get, az ügy­fe­lek­től az ellen­ér­té­ket előre elvet­te. A sér­tet­tet bezár­ta a hotel­szo­bá­ba, ahol négy napon keresz­tül dél­előtt 10 órá­tól, haj­nal 3 óráig kel­lett pros­ti­tú­ci­ós mun­ká­ját végez­nie, amely során napon­ta 6-7 ügy­fe­le volt.

Az áldo­za­tot azon­ban folya­ma­to­san keres­te az élet­tár­sa, aki a nővel közöl­te, hogy fel­je­len­tést tesz, ezért haza­u­taz­tak. A vád­lott azon­ban a sér­tett által meg­ke­re­sett több mint 700 000 forint pénz­össze­get saját cél­ja­i­ra for­dí­tot­ta, abból szá­má­ra nem fizetett.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást és vagyon­el­kob­zást indítványozott.