Főoldal » Archív » Hurokkal vadászott az orvvadász

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség orv­va­dá­szat és lopás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 68 éves, bün­tet­len, csur­gó­nagy­mar­to­ni fér­fit, aki til­tott, úgy­ne­ve­zett hur­ko­lá­sos mód­szer­rel ejtett el vadat Csur­gó kör­nyé­kén, illet­ve tár­sá­val enge­dély nél­kül kilö­ve­tett egy gím­szar­vas borjút.

A vád­lott a tanyá­já­val szom­szé­dos vadász­te­rü­le­ten kez­dett el acél­drót­ból kiala­kí­tott hurok­kal vadász­ni, mely­ben 2017 őszén elpusz­tult egy 200.000,-Ft érté­kű gím­szar­vas­te­hén. A vád­lott a tete­met a hely­szí­nen kizsi­ge­rel­te, majd a húst a lakó­he­lyén fel­dol­goz­ta. Később egy elpusz­tult vad­disz­nó­sül­dőt is ello­pott a vadászterületről.

A vád­lott ezután meg­kér­te a nála ven­dé­ges­ke­dő vadász barát­ját, hogy lőjön ki egy vadat a részé­re. A barát, aki­nek ezen a terü­le­ten nem volt jogo­sult­sá­ga a vadá­szat­ra, a kérés­nek meg­fe­le­lő­en elej­tett egy 100.000,-Ft érté­kű gím­szar­vas bor­jút, amit kizsi­ge­relt és a hely­szí­nen hagyott azért, hogy a vád­lott az állat húsát később elvi­hes­se. A vadász­tár­sa­ság alkal­ma­zot­tai azon­ban még a vád­lott előtt meg­ta­lál­ták az elej­tett állat tetemét.

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség a hurok­kal vadá­szó fér­fi­val és a vadat kilö­vő barát­já­val szem­ben orv­va­dá­szat és lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat. A Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság jog­erős íté­le­té­vel - az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en - mind­két vád­lot­tal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re felfüggesztette.