Főoldal » Hírek » Hús sütésből családi dráma - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 15 éves fia­tal­ko­rú lány ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. A fia­talt az apja a laká­suk kony­há­já­ban azért vonta fele­lős­ség­re, mert késői idő­pont­ban húst sütött és han­go­san zenét hall­ga­tott. A lány a kiala­kult vita köz­ben egy kony­ha­kés­sel hasba szúr­ta az apját.  

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú és az apja kap­cso­la­ta már évek­kel koráb­ban meg­rom­lott, folya­ma­tos feszült­ség volt közöt­tük, és emi­att a lányt több­ször beutal­ták egy mis­kol­ci gyer­mek­vé­del­mi ott­hon­ba.

2020. május ele­jén is az ott­hon­ban kel­lett volna tar­tóz­kod­nia, azon­ban szö­kés­ben volt az apja mis­kol­ci laká­sá­ban. Az éjsza­kai órák­ban a vád­lott kis­ko­rú lány­test­vé­ré­vel, és annak barát­nő­jé­vel húst sütöt­tek a kony­há­ban, köz­ben nagy hang­erő­vel zenét hall­gat­tak. Az apát ez ide­ge­sí­tet­te, fel­szó­lí­tot­ta őket, hogy hal­kít­sák le a zenét, és azt is nehez­mé­nyez­te, hogy ilyen késői órán kezd­tek el sütö­get­ni. Ez vesze­ke­dést vál­tott ki a fia­tal­ko­rú és az apja között, ekkor viszont az apja vissza­ment a szo­bá­já­ba, míg a vád­lott a lány­test­vé­ré­vel és annak barát­nő­jé­vel a saját szo­bá­juk­ba men­tek.

Az apa azon­ban utá­nuk ment és tovább vitat­ko­zott mind­két lányá­val, ami­től az elkö­ve­tő fel­dü­hö­dött, ököl­lel ütöt­te a pad­lót, a test­vé­re és a másik lány akar­ta őt lefog­ni, de nem sike­rült lecsil­la­pí­ta­ni­uk. A fia­tal­ko­rú besza­ladt a kony­há­ba, ott fel­ka­pott egy 33 cm hosszú­sá­gú kést és azt az apja irá­nyá­ba dobta, amely a sér­tett has­fa­lá­ba fúró­dott.

A kelet­ke­zett vérző sérü­lés­től a vád­lott és a kis­ko­rú lányok meg­ré­mül­tek, kifu­tot­tak az utcá­ra, míg a sér­tett beje­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

A szú­rás követ­kez­té­ben az apa 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett el, azon­ban a has­üreg meg­nyí­lá­sa ese­tén has­űri vég­zés ala­kul­ha­tott volna ki, amely köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes.

Az ügyész­ség a lánnyal szem­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó, de vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést indít­vá­nyo­zott párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­vel.