Főoldal » Hírek » Húsvágó bárddal támadt a szomszédjára - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 22 éves férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. A férfi egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen egész napos alko­hol fogyasz­tás után vitá­ba keve­re­dett szom­széd­já­val, és egy hús­vá­gó bárd­dal támadt rá.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. júni­us hónap máso­dik felé­ben egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő lakó­he­lyén egész nap sze­szes italt fogyasz­tott, és eköz­ben az udva­rá­ról átki­a­bál­va, folya­ma­to­san a szom­szé­da­it szi­dal­maz­ta és fenye­get­te. A szem­közt lakó férfi az éjsza­kai órák­ban ezt meg­elé­gel­ve, szólt, hogy fejez­ze be a kia­bá­lást. Az elkö­ve­tő erre bement a házá­ba, majd onnan egy hús­vá­gó bárd­dal tért vissza, és azt azon­nal az utcán lévő szom­széd­ja irá­nyá­ba dobta, ami viszont a kerí­tés kis­ka­pu­já­ba csapódott. 

A vád­lott újra magá­hoz vette a bár­dot, a sér­tett­hez ment és több­ször felé ütött, a szom­széd azon­ban véde­ke­zett, elütöt­te a bár­dot, a vád­lot­tat pedig ököl­lel arcon ütöt­te. A föld­re került férfi tovább­ra sem hagyott fel a táma­dás­sal, most ülő hely­zet­ben a sér­tett térde irá­nyá­ba csa­pott, aki hát­ra­ug­rott, majd kirúg­ta a vád­lott kezé­ből az esz­közt, és a tes­tén is megrúgta.

A vád­lot­tat még ez sem tar­tot­ta vissza, a hely­szín­re érke­ző hoz­zá­tar­to­zói vetet­tek véget cselekményének.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belü­li gyógy­tar­ta­mú zúzó­dá­sos sérü­lést szen­ve­dett el, de nem kívánt magán­in­dít­ványt előterjeszteni.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak egy­ide­jű elrendelésével.