Főoldal » Archív » Húsz éven át felvette halott édesanyja nyugdíját a győri nő

Költ­ség­ve­tést káro­sí­tó bűn­cse­lek­ménnyel vádol a Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy hat­van­öt éves nőt, aki 13.704.808 forint­ra tett szert azál­tal, hogy közel húsz évig fel­vet­te elhunyt édes­any­ja nyugdíját.

A vád­lott édes­any­ja 1997 őszén elha­lá­lo­zott, de a vád­lott a nyug­díj­fo­lyó­sí­tó ható­ság felé ezt a tényt nem jelezte.

Az ezt köve­tő­en, 2017 tava­szá­ig folyó­sí­tott nyug­dí­jat a vád­lott min­den eset­ben fel­vet­te, és emel­lett 2001-ben egy, a nyug­díj folyó­sí­tá­sá­val kap­cso­la­tos adat­köz­lő lapot is kitöl­tött és alá­írt édes­any­ja helyett.

A cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re 2017 tava­szán, az anya­köny­vi ada­tok­kal tör­tént ható­sá­gi egyez­te­tést köve­tő­en derült fény.

A nyug­díj­fo­lyó­sí­tó ható­ság öt évre vissza­me­nő­leg, 4.803.910 forint ere­jé­ig köte­lez­te a vád­lot­tat az ellá­tás visszafizetésére.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban – egye­bek mel­lett – a fenn­ma­ra­dó 8.900.898 forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra is indít­ványt tett.