Főoldal » Hírek » Huszonegyszer lopott egy nő – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Lopá­sok miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki tata­bá­nyai, tatai üzle­tek­ből lopott külön­fé­le ter­mé­ke­ket, tizen­egy­szer biz­ton­sá­gi őr állí­tot­ta meg. 

A vád­irat sze­rint a nő 2021. októ­ber 9. és 2023. május 8. között rend­sze­res haszon­szer­zés végett tizen­hat sér­tett sérel­mé­re huszon­egy­szer lopott, álta­lá­ban a ruhá­za­tá­ba, illet­ve tás­ká­já­ba rej­tet­te a ter­mé­ke­ket. Az elkö­ve­tő az egyik tata­bá­nyai üzlet­ből nyolc­szor lopott össze­sen 189.504 forint érték­ben sze­szes italt, élel­mi­szert, szó­da­gé­pet, robot­por­szí­vót, mul­ti­funk­ci­o­ná­lis sütőt.

A vád­lott egy tatai üzlet­ben 2022. októ­ber 1-jén  külön­bö­ző élel­mi­sze­re­ket, koz­me­ti­kai és ruhá­za­ti ter­mé­ke­ket lopott úgy, hogy azo­kat a tás­ká­já­ba rej­tet­te. A nő a ruhá­za­ti ter­mé­kek közül az egy pár sport­ci­pőn, továb­bá a két gyer­mek mele­gí­tő­nad­rá­gon elhe­lye­zett áru­vé­del­mi esz­kö­zö­ket egy öngyúj­tó segít­sé­gé­vel eltá­vo­lí­tot­ta. A lopás elkö­ve­té­si érté­ke 75.383 forint.

A külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő elkö­ve­tő három­szor volt bün­tet­ve, leg­utóbb a bíró­ság 2023. feb­ru­ár 15-én jog­erős­sé vált íté­le­té­vel kifosz­tás bűn­tet­te miatt 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a nőt bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 178.433 forint vagyon­el­kob­zás­ra ítélje.

A vide­ón tatai lopás látható.