Főoldal » Archív » Huszonhat iraki migráns csempészésére adott megbízást az albán férfi

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő albán állam­pol­gár­ral szemben.

A vád sze­rint a vád­lott 2015 júli­u­sá­ban, Olasz­or­szág­ban, egy teher­gép­ko­csit vásá­rolt. Az albán férfi a jár­mű­vet átad­ta a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt sze­mély­nek azzal a meg­bí­zás­sal, hogy ezen sze­mély teher­gép­ko­csi­val mig­rán­so­kat csempésszen.

A meg­be­szél­tek alap­ján a teher­gép­ko­csi isme­ret­len veze­tő­je 2015. augusz­tus 7-én, a szerb-magyar határ köze­lé­ben, fel­vett huszon­hat, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez enge­déllyel nem ren­del­ke­ző iraki állam­pol­gárt azért, hogy őket Német­or­szág­ba szál­lít­sa. A sofőr azon­ban az autó­pá­lyán, Tata­bá­nya köze­lé­ben, defekt miatt meg­állt, majd a mig­rán­so­kat a leál­ló­sáv­ban hát­ra­hagy­va elme­ne­kült. A rend­őrök ezután az iraki állam­pol­gá­ro­kat előállították.

Az ember­csem­pé­szés­re meg­bí­zást adó albán férfi az eljá­rás során meg­szö­kött, őt euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján fog­ták el 2017 decem­be­ré­ben Német­or­szág­ban, majd átad­ták a magyar hatóságoknak.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.