Főoldal » Archív » Huszonöt éve, karácsonykor késelte halálra ismerősét egy bárban de tavaly elfogták – vádemelés

Egy kará­cso­nyi mula­to­zás veze­tett halá­los kése­lés­hez huszon­öt évvel ezelőtt; a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt a tavaly elfo­gott, álne­vet hasz­ná­ló férfi ellen.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy jelen­leg 49 éves koszo­vói férfi - 1994. szep­tem­be­ré­től Buda­pes­ten lakott. Ebben az idő­szak­ban álne­vet hasz­nált, a bel­föl­di nyil­ván­tar­tá­sok­ban is így regiszt­rál­ták. A férfi 1994. decem­ber 25-éről 26-ára vir­ra­dó éjsza­ka néhány isme­rő­sé­vel előbb egy étte­rem­ben, majd egy XVI. kerü­le­ti pan­zió bár­já­ban szó­ra­ko­zott. A vád­lott nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes­italt fogyasz­tott, ami­től ittas álla­pot­ba került, és több ven­dég­gel kötekedett.

A vád­lott­hoz hason­ló­an jugo­szláv állam­pol­gár­ság­gal ren­del­ke­ző, a férfi által ismert sér­tett a haj­na­li órák­ban szin­tén a pan­zió bár­já­ban tar­tóz­ko­dott. Haj­na­li 5 óra körül a vád­lott és a sér­tett a bár­pult­nál beszél­get­tek egy­más­sal, amely szó­vál­tás­ba csa­pott át, és dula­kod­ni is kezd­tek. A ven­dé­gek szét­vá­lasz­tot­ták őket, majd mind­ket­tő­jü­ket lefog­ták. A vád­lott ekkor a fogás­ból kisza­ba­dul­va a sér­tett­hez lépett, elő­vett egy kést és három­szor mell­ka­son szúr­ta, majd elme­ne­kült. A sér­tett a szú­rá­sok követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A ható­sá­gok meg­kezd­ték a férfi fel­ku­ta­tá­sát, a bün­tet­he­tő­sé­gé­nek elévü­lé­se emi­att több­ször meg­sza­kadt, végül 2019-ben Szlo­vé­ni­á­ban fog­ták el euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs útján.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a vád­lot­tat letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re, amely vég­re­haj­tá­sát köve­tő­en a fér­fit uta­sít­sa ki Magyar­or­szág területéről.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.