Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Hűtlensége miatt emberöléssel vádolta meg volt élettársát a férfi- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Hamis vád bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pápai Járá­si Ügyész­ség egy 40 éves hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki valót­la­nul ember­ölés­sel vádol­ta a volt élet­tár­sát, és hogy állí­tá­sát iga­zol­ja, még hamis bizo­nyí­té­kot is csatolt. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2019 szep­tem­be­ré­ben a Pápai Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon tett fel­je­len­tést azzal, hogy a nő folya­ma­to­san gyógy­sze­rez­te, alko­hol­lal mér­gez­te a volt fér­jét, és őt is pró­bál­ta meg­mér­gez­ni. A vád­lott más­nap kiegé­szí­tet­te a fel­je­len­té­sét, s a rend­őrök­nek elmond­ta, hogy az asszony egy évvel koráb­ban a kór­ház­ban fekvő házas­tár­sá­nak az éte­lé­be tette a mér­get. Azért, hogy állí­tá­sát alá­tá­massza olyan elekt­ro­ni­kus üze­ne­tet csa­tolt, amely­ben a nő a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miat­ti aggo­dal­má­ról, az elkö­ve­tés körül­mé­nye­i­ről ír egy ismerősének.

A vád­lott fel­je­len­té­se nyo­mán a Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zást ren­delt el, ám a beszer­zett ada­tok alap­ján rövi­de­sen nyil­ván­va­ló­vá vált, hogy a férfi halá­lát nem mér­ge­zés okoz­ta, a vád­lott által elmon­dot­tak pedig nem tör­tén­het­tek meg.

Az elkö­ve­tő egy, a fel­je­len­té­sét köve­tő kihall­ga­tá­sa során ugyan még fenn­tar­tot­ta állí­tá­sát, azon­ban más­fél hónap­pal később már beval­lot­ta, hogy élet­tár­sa meg­csal­ta, több­ször vesze­ked­tek, s ezért vádol­ta valót­la­nul a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel, a becsa­tolt üze­ne­tet pedig ő maga írta.

A hami­san meg­vá­dolt nő gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sá­ra nem került sor, és a nyo­mo­zó ható­ság az ember­ölés miatt indult eljá­rá­sát bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban megszüntette.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól azzal, hogy a vád­lott elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se és a tár­gya­lás­ról lemon­dá­sa ese­tén a Pápai Járás­bí­ró­ság a bör­tön­bün­te­tés tar­ta­mát 1 év 8 hónap­ban, míg a mel­lék­bün­te­té­sét 3 évben álla­pít­sa meg.