Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Idén már másodszor emeltek eredményesen vádat a barcsi férfi ellen - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotóval

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge több ügy­ben is vádat emelt az ellen a bün­te­tett elő­éle­tű 46 éves fér­fi­val szem­ben, aki sze­xu­á­lis tar­tal­mú fény­ké­pe­ket is meg­osz­tott az élet­tár­sá­ról, vala­mint hamis ukrán jogo­sít­vánnyal pró­bált meg Hor­vát­or­szág­ba utaz­ni.

A vád­lott még 2018 nya­rán össze­ve­szett az élet­tár­sá­val, ezért bosszú­ból a nő ada­ta­i­val egy álpro­filt hozott létre az egyik közös­sé­gi olda­lon. Erre a pro­fil­ra a férfi több olyan fény­ké­pet töl­tött fel, ahol az élet­tár­sa sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se köz­ben volt lát­ha­tó, illet­ve eze­ket a képe­ket a közös­sé­gi oldal leve­le­ző­rend­sze­rén a nő hoz­zá­tar­to­zó­i­nak és isme­rő­se­i­nek is továb­bí­tot­ta. A fér­fit a Bar­csi Járás­bí­ró­ság tíz hónap fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát két évre fel­füg­gesz­tet­te.

A vád­lott jogo­sít­vá­nyát ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt évek­kel ezelőtt bevon­ták, ezért 2020 feb­ru­ár­já­ban a veze­té­si jogo­sult­sá­gá­nak iga­zo­lá­sa cél­já­ból egy saját ada­ta­it tar­tal­ma­zó, hamis ukrán veze­tői enge­délyt adott át, ami­kor a bar­csi határ­át­ke­lő­nél kilé­pés­re jelent­ke­zett.

Az ellen­őr­zést végző határ­ren­dész ész­lel­te a jogo­sít­vány hamis­sá­gát, ezért a fér­fit őri­zet­be vet­ték, majd az ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban a Bar­csi Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta. A bíró­ság a fér­fit emi­att jog­erő­sen nyolc hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.