Főoldal » Hírek » Idős asszony pénzét csalta ki egy fiatalkorú lány - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Idős asszony sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy 17 éves lány ellen.

A vád­irat sze­rint az álla­mi gon­dos­ko­dás­ban lévő fia­tal 2020 decem­be­ré­ben az egyik Veszp­rém megyei lakás­ott­hon­ban élt, ám onnan rend­sze­re­sen elszö­kött. Decem­ber 4-én egy isme­rő­sé­nek kis­gyer­me­két tolo­gat­ta baba­ko­csi­ban Pápán, ami­kor meg­is­mer­ke­dett egy ruhá­za­ti üzle­tet üze­mel­te­tő, 75 éves asszonnyal. A lány azért, hogy pénzt sze­rez­zen tőle, a gyer­me­ket magá­é­nak mond­va, valót­la­nul elő­ad­ta, hogy a kicsit a gyám­ha­tó­ság el akar­ja tőle venni, melyet csak akkor kerül­het el, ha meg­fe­le­lő­en el tudja látni. A sér­tett meg­saj­nál­ta a lányt, ezért élel­mi­szer­re és tisz­tál­ko­dó sze­rek­re 9.000 forin­tot adott.

A lány ezután rend­sze­re­sen bejárt a sér­tett üzle­té­be és kita­lált indo­kok­kal pénzt kért tőle, azt ígér­ve, hogy a köl­csön­ka­pott össze­get egy ingat­lan eladá­sá­ból vissza fogja fizet­ni. A fia­tal­ko­rú­nak azon­ban ez az ígé­re­te is hamis volt, miu­tán sem­mi­fé­le lehe­tő­sé­ge nem volt a pénz vissza­fi­ze­té­sé­re, ingat­lan­nal sem ren­del­ke­zett. A fia­tal lány így két hónap alatt 1.850.000 forin­tot csalt ki a jóhi­sze­mű sértettől.

Miu­tán a sér­tett már nem tudott több pénzt adni, a lány arra is rávet­te, hogy az éksze­re­it adja át neki, ame­lye­ket zálog­ba tesz, és majd később kivált­ja. A kész­pén­zen felül így közel 400.000 forint érté­kű ékszert is meg­szer­zett a sértettől.

A nyo­mo­zás során letar­tóz­ta­tott ter­helt­tel szem­ben az ügyész­ség javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta az eljá­rás­ra ille­té­kes Pápai Járásbíróságon.