Főoldal » Hírek » Idős asszony pénztárcáját próbálta elrabolni - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki négy napon belül három bűn­cse­lek­ményt - köz­tük egy minő­sí­tett rab­lást - köve­tett el Kiskunhalason.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021 augusz­tu­sá­ban egy élel­mi­szer­bolt előtt ész­re­vet­te a szom­széd­já­val beszél­ge­tő 70 éves sér­tet­tet. A vád­lott az idős asszony mögé lépett, és a hóna alól meg­pró­bál­ta kirán­ta­ni a pénz­tár­cát. A rán­tás nagy erejű volt, attól a sér­tett elesett, azon­ban a pénz­tár­cá­ját olyan szo­ro­san fogta, hogy a vád­lott nem tudta elven­ni. A sér­tet­tel beszél­ge­tő isme­rő­se látva a tör­tén­te­ket ráki­a­bált a fér­fi­ra, aki ettől meg­ijedt és elmenekült.

Az elkö­ve­tő egy órán belül egy par­ko­ló autót akart ellop­ni. Egy tég­la­da­rab­bal betör­te az autó bal első ablak­üve­gét, majd a kor­mány alat­ti borí­tást szét­tör­te, a veze­té­ke­ket elszag­gat­ta, és a gyúj­tás­kap­cso­ló­ba egy ide­gen kul­csot helye­zett. Min­den igye­ke­ze­te elle­né­re a gép­jár­mű­vet nem tudta elin­dí­ta­nia, így végül az autó­rá­di­ót sza­kí­tot­ta ki a helyé­ről és azt lopta el.

A vád­lott­nak felel­nie kell egy négy nap­pal koráb­bi bán­tal­ma­zás miatt is. Egy bará­ti ünnep­lés során itta­san őrjön­gött, kia­bált, majd egy vas­vil­la nye­lé­vel hátul­ról, kis erő­vel fejen ütött egy fér­fit, aki­vel a föl­dön tovább dula­ko­dott. A sér­tett az alkar­ján 8 napon túl gyó­gyu­ló szúrt sérü­lést szenvedett.

Az elkö­ve­tőt a kis­kun­ha­la­si rend­őrök még a rab­lás nap­ján elfog­ták. Ekkor szer­ve­ze­té­ben „kris­tály” néven ismert kábí­tó­szer marad­vá­nya­it talál­ták, így a bűn­lajst­ro­ma tovább bővült.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, súlyos testi sér­tés és lopás bűn­tet­té­vel, vala­mint kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén készültek.