Főoldal » Hírek » Idős asszonyt ölt meg a férfi

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint nem indo­kolt annak a fér­fi­nak a sza­bad­láb­ra kerü­lé­se, akik egy idős asszonyt ölt meg.

A Szol­no­ki Tör­vény­szék fenn­tar­tot­ta  annak a 31 éves - haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó - zagy­va­ré­ka­si fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit az ügyész­ség egy idős asszony sérel­mé­re elkö­ve­tett élet elle­ni bűn­cse­lek­ménnyel vádol.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű, drog­füg­gő férfi 2018 nya­rán gyü­mölcs­vá­sár­lás ürü­gyén jutott be a 83 éves sér­tett ott­ho­ná­ba. A vád­lott isme­ret­len okból kelet­ke­zett konf­lik­tus során a moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott nőt egy kés­sel több alka­lom­mal a fel­ső­tes­tén meg­szúr­ta. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett néhány per­cen belül éle­tét vesz­tet­te. A vád­lott elfo­gá­sá­ra ott­ho­ná­tól távol, Szi­get­szent­mik­ló­son került sor.

A tör­vény­szék a kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban hozott hatá­ro­za­ta sze­rint a vád­lot­tal szem­ben vál­to­zat­la­nul fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság ezen indo­ka­i­val egyet­ér­tett, ezért a vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt a fel­leb­be­zés foly­tán másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek tisz­tá­zá­sa érde­ké­ben a tör­vény­szék foly­tat­ja a bizo­nyí­tá­si eljá­rást.