Főoldal » Archív » Idős embereket fosztott ki a megvádolt férfi

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy negy­ven­há­rom éves kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki külön­bö­ző ürüggyel idős embe­rek laká­sá­ba jutott be, majd eltu­laj­do­ní­tot­ta a meg­ta­ka­rí­tott pénzüket. 

A vád­irat sze­rint a más bün­te­tő­ügy­ben lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom alatt álló vád­lott 2017 ápri­li­sá­ban gép­ko­csit bérelt, majd elha­tá­roz­ta, hogy figyel­met­len­sé­gü­ket, meg­rom­lott egész­sé­gi álla­po­tu­kat kihasz­nál­va, külön­bö­ző tele­pü­lé­se­ken élő idős embe­rek pén­zét szer­zi meg.

A férfi 2017 júli­u­sá­tól 2017 októ­be­ré­ig Dom­bó­vá­ron, Duda­ron, Veszp­rém­ben, egy Kapos­vár kör­nyé­ki falu­ban, majd végül Baján össze­sen hat sér­tet­tet káro­sí­tott meg.

A Dom­bó­vá­ron lakó, nyolc­van év körü­li sér­tet­tek­hez adat­egyez­te­tés, illet­ve régeb­bi kiadá­sú 20.000 forin­tos bank­je­gyek ellen­őr­zé­se ürü­gyén jutott be. A lakás­ban a sér­tet­tek figyel­mét elte­rel­te, egyi­kük­től a közel 30.000 forint kész­pénzt tar­tal­ma­zó pénz­tár­cá­ját, míg a másik sér­tet­től 200.000 forint­nyi meg­ta­ka­rí­tott pén­zét és pénz­tár­cá­ját tulaj­do­ní­tot­ta el, a benne lévő több mint 20.000 forinttal.

2017 őszén, négy eset­ben, arra hivat­koz­va tévesz­tet­te meg a nyolc­van év felet­ti sér­tet­te­ket, hogy vala­mi­lyen jog­cí­men pénzt visz nekik. Volt, aki előtt azt állí­tot­ta magá­ról, hogy önkor­mány­za­ti dol­go­zó, mások­nak azt mond­ta, hogy nyug­díj­ki­egé­szí­tést hozott. A vád­lott annak érde­ké­ben, hogy az idős embe­rek bizal­má­ba fér­kőz­zön, még a pénzt is leszá­mol­ta előttük.

Ezután a vád­lott pénz­vál­tás ürü­gyén, vagy azt állít­va, hogy a sér­tet­tek­nél lévő nagyobb cím­le­tű bank­je­gye­ket kell ellen­őriz­nie, elér­te, hogy az idős embe­rek a meg­ta­ka­rí­tott pén­zü­ket elő­ve­gyék, és így meg­tud­ta, hogy azt hol tart­ják. A vád­lott – a Duda­ron lakó sér­tett­nél tör­tént pró­bál­ko­zást kivé­ve – vala­mennyi eset­ben több száz­ezer forint­nyi pénz­össze­get vitt el ily módon a laká­sok­ból. A duda­ri eset­nél a vád­lott követ­te a sér­tet­tet a szo­bá­ba, ahol a sér­tett egy 20.000 forin­tos bank­je­gyet akart fel­vál­ta­ni neki, ami­kor az asszony szom­széd szo­bá­ban alvó fia fel­éb­redt, és kér­dő­re vonta az elkö­ve­tőt, mire a férfi siet­ve távo­zott a házból.