Főoldal » Hírek » Idős férfit akartak kifosztani, de a gondozója közbelépett - FOTÓVAL - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik hamis ürüggyel men­tek be az idős sér­tett házá­ba, hogy onnan érté­ke­ket szerezzenek.

A 26 és 38 éves vád­lot­tak 2020 decem­be­ré­ben magu­kat valót­la­nul önkor­mány­za­ti dol­go­zó­nak kiad­va szo­ci­á­lis tűzi­fa aján­la­tá­val keres­ték fel a csa­lá­di ház­ban egye­dül élő, gon­do­zás­ra szo­ru­ló sér­tet­tet. A vád­lot­tak a mozog­ni csak nehe­zen képes idős fér­fit ira­tai és bank­kár­tyá­ja átadá­sá­ra szó­lí­tot­ták fel, eköz­ben pedig elkezd­tek érté­kek után kutat­ni a ház­ban. Ekkor jelent meg a sér­tett gon­do­zó­ja, aki szá­mon kérte az elkö­ve­tő­ket, így végül üres kéz­zel távoztak.

A vád­lot­tak két nap­pal később ismét meg­je­len­tek a sér­tett házá­nál, és újfent a koráb­bi trük­kös mód­szer­rel pró­bál­ták meg kifosz­ta­ni a sér­tet­tet, a gon­do­zó várat­lan meg­je­le­né­se miatt azon­ban ez alka­lom­mal sem jár­tak siker­rel. Az ezt köve­tő­en tett fel­je­len­tés, és a gon­do­zó val­lo­má­sa alap­ján a mar­ca­li nyo­mo­zók rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták az elkö­ve­tő­ket, akik­nek a letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra elrendelte.

A Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­kép a nyo­mo­zó ható­ság szem­lé­jén készült.