Főoldal » Archív » Idős házaspárt fosztott ki a kerékpáros támadó

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 27 éves kecs­ke­mé­ti fér­fi­val szem­ben, aki kerék­pár­já­val tavaly októ­ber­ben fényes nap­pal az utcán haza­fe­lé tartó idős házas­pár mel­lett nagy sebes­ség­gel elha­lad­va kirán­tot­ta a 85 éves férj kezé­ben lévő táskát.

A 27 éves férfi a bör­tön­ből tör­tént sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en mint­egy 3 hónap­pal, 2018. októ­ber 7-én dél­után 3 óra­kor Kecs­ke­mé­ten, a Béke faso­ron kerék­pár­ral köz­le­ke­dett a jár­dán, ahol vele szem­ben kézen fogva sétált a 85 éves férfi és 83 éves fele­sé­ge. A férj kezé­ben egy rek­lám­tás­ka volt, benne fele­sé­ge kézi­tás­ká­já­val, amely­ben 100 ezer forint kész­pén­zük, vala­mint sze­mé­lyes ira­ta­ik voltak.

A házas­pár idős kora és nehéz­kes járá­sa lát­tán a vád­lott úgy vélte, könnye­dén el tudja venni a fér­fi­től a tás­kát, ráadá­sul kerék­pár­ral el tud mene­kül­ni, ezért a házas­pár felé haj­tott. Elha­lad­va mel­let­tük, kirán­tot­ta a férj kezé­ből a tás­kát és nagy sebes­ség­gel elhaj­tott a hely­szín­ről. A házas­pár han­go­san segít­sé­gért kia­bált, de mire egy arra hala­dó autós­tól segít­sé­get tud­tak kérni, szem elől tévesz­tet­ték kifosz­tó­ju­kat. Utóbb a táska és az ira­tok – a kész­pénz kivé­te­lé­vel – vissza­ke­rül­tek a házaspárhoz.

A több­szö­rös és külö­nös vissza­eső vád­lot­tat az ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sa mel­lett azt is indít­vá­nyoz­za, hogy a bíró­ság a koráb­bi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­se vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el. A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.