Főoldal » Hírek » Idős, mozgáskorlátozott sértettre támadt a vádlott - rendőrségi videóval - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a bolt­ból haza­fe­lé tartó idős, moz­gás­kor­lá­to­zott asszonyt rabolt ki.

A vád­irat sze­rint az idős, kere­kes járó­ke­ret­tel köz­le­ke­dő sér­tett 2021 decem­be­ré­nek egyik dél­előtt­jén vásá­rol­ni volt Kistar­csán. A bolt­ból haza­fe­lé indu­ló sér­tett­re figyelt fel az elkö­ve­tő és a könnyű zsák­mány remé­nyé­ben követ­ni kezdte.

Miu­tán a férfi utol­ér­te a sér­tet­tet hátul­ról meg­lök­te, mely­nek követ­kez­té­ben a nő meg­tán­to­ro­dott és a járó­ke­re­té­re dőlt. Ezt kihasz­nál­va a vád­lott a járó­ke­ret kosa­rá­ból kira­gad­ta a sér­tett tás­ká­ját és elfutott.

A gödöl­lői rend­őrök pár órán belül beazo­no­sí­tot­ták és elfog­ták a táma­dót, aki­nél hiány­ta­lan tar­ta­lom­mal meg­ta­lál­ták a sér­tett tás­ká­ját is.

Az elkö­ve­tő ellen a Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A fel­vé­te­len a férfi elő­ál­lí­tá­sa látható.