Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Idős nőt bántalmazott és rabolt ki Kőbányán egy férfi – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 59 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly télen, a X. kerü­let­ben köz­le­ke­dő egyik buszon fel­fi­gyelt a 74 éves, nehe­zen mozgó sér­tett­re, akit a busz­ról leszáll­va követ­ni kez­dett, majd egy kőbá­nyai tár­sas­ház bejá­ra­tá­nál rátá­madt a nőre, és az érté­ke­it erő­szak­kal meg­sze­rez­te.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. decem­ber 4-én nap­pal a X. kerü­let, Liget téren fel­szállt egy arra köz­le­ke­dő autó­busz­ra, ame­lyen a 74 éves, egész­sé­gi álla­po­ta miatt nehéz­ke­sen és las­san járó sér­tett is uta­zott. A vád­lott fel­fi­gyelt a járó­bot­tal köz­le­ke­dő nőre, aki­nél egy tele­pa­kolt sza­tyor volt, és elha­tá­roz­ta, hogy - kihasz­nál­va a sér­tett idős korát és egész­sé­gi álla­po­tát - meg­szer­zi az értékeit.

Ennek meg­fe­le­lő­en, ami­kor a sér­tett az egyik meg­ál­ló­ban leszállt a busz­ról, a vád­lott követ­te őt, egé­szen egy kőbá­nyai tár­sas­ház bejá­ra­tá­ig. A bejá­rat­hoz veze­tő lép­cső­nél a sér­tett a szaty­rot tartó kezé­vel ráfo­gott a kor­lát­ra, a másik kezé­vel pedig a járó­bot­já­ra támasz­ko­dott, majd elin­dult a lép­csőn fel­fe­lé, ami­kor azon­ban a vád­lott utol­ér­te őt és rátá­madt. A vád­lott elő­ször meg­pró­bál­ta kitép­ni a szaty­rot a sér­tett kor­lá­tot fogó kezé­ből, aki azon­ban azt erő­sen szo­rí­tot­ta, ezért a táma­dó ezután több­ször, ököl­lel ráütött az idős nő kezé­re. A sér­tett az ököl­ütés miat­ti fáj­da­lom hatá­sá­ra a szaty­rot végül elen­ged­te, ame­lyet meg­sze­rez­ve, a vád­lott elmenekült.

A rabolt sza­tyor­ban a sér­tett mobil­te­le­fon­ja, pénz­tár­cá­ja, abban 2.000 forint kész­pénz, bank­kár­tya, vala­mint az elő­ző­leg álta­la vásá­rolt, mint­egy 11.000 forint érté­kű ter­mé­kek voltak.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben zúzó­dá­sos jel­le­gű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban az őt ért táma­dás – figye­lem­mel az idős korá­ra és meg­rom­lott egész­sé­gi álla­po­tá­ra – súlyo­sabb sérü­lé­sek oko­zá­sá­ra is alkal­mas volt.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az 59 éves fér­fit idős­ko­rú sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint súlyos testi sér­tés kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A fel­vé­tel első részén az lát­ha­tó, aho­gyan a nehe­zen mozgó sér­tett, majd utána a vád­lott is fel­száll a busz­ra. A fel­vé­tel máso­dik részén egy­más után leszáll­nak a busz­ról – a vád­lott ezután kezdi követ­ni a sér­tet­tet. A sér­tett kezé­ben lát­ha­tó a rab­lás tár­gyát képe­ző sza­tyor is.