Főoldal » Archív » Idős sértettek jóhiszeműségét használta ki

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 58 éves, több­szö­rös vissza­eső férfi ellen, aki Sal­gó­tar­ján­ban idős sér­tet­te­ket káro­sí­tott meg.

A vád­lott 2016. év novem­be­ré­től kez­dő­dő­en soro­za­to­san köve­tett el vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket: egy­részt idős­ko­rú sér­tet­tek szá­má­ra segí­tő­kész­ség lát­sza­tát kel­tet­te vagy önma­gát tün­tet­te fel segít­ség­re szo­ru­ló­ként, ezál­tal a jóhi­sze­mű sér­tet­tek figyel­mét elte­rel­ve lopta meg őket, más­részt az idős­ko­rú sér­tet­tek élet­ko­rá­ból eredő ter­mé­sze­tes figyel­met­len­sé­get kihasz­nál­va tulaj­do­ní­tott el tőlük kész­pénzt.

A vád­lott cse­lek­mé­nye­it élel­mi­szer­bol­tok­ban, busz­meg­ál­lók­ban, vona­ton és egyéb nyil­vá­nos helye­ken követ­te el, a sér­tet­tek­kel beszél­ge­tés­be ele­gyed­ve, figyel­mü­ket ezzel elvon­va, így tás­ká­juk­hoz, érté­ke­ik­hez könnyeb­ben hoz­zá­fért. A cse­lek­mé­nyek egy részé­ben a bolt­ban vásár­ló, pako­ló sér­tet­tek hely­ze­tét hasz­nál­ta ki, de köve­tett el bűn­cse­lek­ményt úgy is, hogy a sér­tett­nek segít­sé­get aján­lott lép­csőn való fel­ju­tás­hoz, illet­ve vona­ton cso­mag elhe­lye­zé­sé­hez, és ezalatt magá­hoz vette érté­ke­i­ket. Álta­lá­ban 10-20.000 Ft-ot tar­tal­ma­zó pénz­tár­cá­kat kapa­rin­tott meg, de egy eset­ben egy 75 éves férfi tás­ká­já­ból egy 255.000 Ft-ot tar­tal­ma­zó borí­té­kot emelt el.

A 2013-ban hatály­ba lépett új Bün­te­tő Tör­vény­könyv szá­mos ren­del­ke­zé­sé­vel foko­zott bün­te­tő­jo­gi védel­met nyújt az idő­sek részé­re, így aki az eltu­laj­do­ní­tást véde­ke­zés­re kép­te­len, illet­ve a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re köve­ti el, az nem lopá­sért, hanem az ello­pott dol­gok érté­ké­től füg­get­le­nül kifosz­tá­sért felel, ami miatt egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tat ezért az ügyész­ség hét rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­té­vel, emel­lett lopás­sal és négy rend­be­li okirat­tal vissza­élés­sel vádol­ja és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá a köz­ügyek­től eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott­nak a bűn­cse­lek­mé­nyek­kel oko­zott kárt is meg kell térí­te­nie.