Főoldal » Archív » Idős sértetteket raboltak ki - vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat három férfi ellen, akik 2017 szep­tem­be­ré­ben egy bara­nyai falu­ban élő idős házas­párt rabol­tak ki.

A vád­lot­tak egyi­ke koráb­ban több­ször dol­go­zott az idős házas­pár­nál, segí­tett az ingat­la­nuk fel­újí­tá­sá­ban, illet­ve több­ször kért tőlük kölcsön.

Ennek során tudo­mást szer­zett arról, hogy a sér­tet­tek jelen­tős össze­gű kész­pénzt tar­ta­nak a ház­nál, illet­ve meg­tud­ta azt is, hogy az idős házas­pár a ház­ban a pénzt hol tartja.

A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy a pénzt meg­pró­bál­ja meg­sze­rez­ni betö­rés útján az idős házas­pár­tól, ezen bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez tár­sa­kat keresett.

Ennek során került kap­cso­lat­ba a másik elkö­ve­tő­vel, aki­nek több­ször meg­mu­tat­ta a sér­tet­tek házát.

Mivel a két vád­lott gép­ko­csi­val nem ren­del­ke­zett, ezért egy har­ma­dik sze­mélyt is keres­tek, aki a bűn­cse­lek­mény hely­szí­né­re szál­lít­ja őket. Így kerül­tek kap­cso­lat­ba har­ma­dik társukkal.

2017. szep­tem­ber végén a három vád­lott az éjsza­ka folya­mán a sér­tet­tek csa­lá­di házá­hoz ment, közü­lük ket­ten símasz­kot húz­tak, majd a bejá­ra­ti ajtót benyom­ták és a házba bemen­tek. A ház­ban a sér­tet­te­ket meg­fe­nye­get­ték, mely­nek hatá­sá­ra a 85 éves sér­tett 100.000,-Ft-ot adott át az elkö­ve­tők­nek. Mivel a vád­lot­tak tud­ták, hogy több pénz van a ház­nál, ezért tovább fenye­get­ték az idős házas­párt, akik végül a ház­ban talál­ha­tó továb­bi 1 mil­lió Ft-ot átad­ták részük­re. Ezt köve­tő­en a két elkö­ve­tő a gép­ko­csit veze­tő tár­su­kat a ház­hoz hív­ták, majd a hely­színt elhagy­ták, az eltu­laj­do­ní­tott pénzt egy­más között megosztották.

Tekin­tet­tel arra, hogy a sér­tet­tek idős korú­ak (85 és 78 éve­sek), ezért a két elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a rab­lás minő­sí­tett ese­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, míg a gép­ko­csit veze­tő tár­suk a lopás bűn­tet­tét követ­te le.