Főoldal » Archív » Idős sértettet csapott be átlátszó mesével a visszaeső csaló

Egy közép­ko­rú egri nő arra vett rá egy 73 éves asszonyt, hogy az adja át neki az éksze­re­it, melyek­ről - ígé­re­te sze­rint - le fogja venni a ron­tást. A tár­gyak azóta sem kerül­tek vissza a hiszé­keny sér­tett­hez, így az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt az elkö­ve­tő­vel  szemben.

A vád­lott 2017. szep­tem­be­ré­ben cél­ta­la­nul sétált Eger fel­né­me­ti város­ré­szé­ben, ami­kor fel­fi­gyelt a sér­tett­re, aki házá­nak elő­kert­jé­ben mun­kál­ko­dott. Miu­tán fel­mér­te, hogy az idős hölgy - rész­ben élet­ko­rá­nál fogva - nem, vagy csak kor­lá­to­zot­tan képes az álta­la ott hely­ben elter­ve­zett bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, ezért beszéd­be ele­gye­dett vele. Ennek során előbb a sér­tett egész­sé­gi álla­po­tá­ra, és annak oka­i­ra, majd - mind­ezek kap­csán - az asszony éksze­re­i­re tere­lő­dött a szó. Ekkor aján­lot­ta fel a nagy­lel­kű­sé­get szín­le­lő vád­lott, hogy szí­ve­sen leve­szi a ron­tást a bete­ges­ke­dő néni éksze­re­i­ről, ami bizo­nyo­san pozi­tív vál­to­zást ered­mé­nyez majd az egész­sé­gi álla­po­tá­ban, de álta­lá­ban az éle­té­ben is.

A meg­té­vesz­tett áldo­zat ennek hatá­sá­ra elő­hoz­ta a lakás­ból egyes félt­ve őrzött érté­ke­it, melyek közül az elkö­ve­tő kivá­lasz­tot­ta az arany éksze­re­ket azzal, hogy kor­lá­to­zott képes­sé­gei foly­tán csak a nemes­fém­ből készült tár­gyak­ról tudja leven­ni a ron­tást. Eze­ket rög­tön magá­hoz is vette, cse­ré­be pedig három tarot-kártya lapot adott a sér­tett­nek, egy­ben meg­ígér­te, hogy a ron­tás levé­te­le érde­ké­ben szük­sé­ges műve­le­tek­hez azon­nal hoz­zá­lát, amint haza­ér Mis­kolc­ra.  Arra is meg­kér­te az asszonyt, hogy ennek meg­gyor­sí­tá­sa cél­já­ból a haza­u­ta­zás költ­sé­ge­it fizes­se ki a szá­má­ra, majd az éksze­rek­kel és 3.000 Ft kész­pénz­zel a zse­bé­ben azzal az ígé­ret­tel távo­zott a hely­szín­ről, hogy az átvett tár­gya­kat hama­ro­san vissza fogja szol­gál­tat­ni. Mivel ez nem tör­tént meg, az idős nőt végül több mint 70.000 Ft tény­le­ges kár érte.

A Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja a ter­hel­tet, aki a bűn­cse­lek­ményt  külö­nös vissza­eső­ként követ­te el. Az ügyész­ség - erre is tekin­tet­tel - vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő hatá­ro­zott idejű eltil­tás­ra, vala­mint arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őt a sér­tett­nek oko­zott kár megtérítésére.