Főoldal » Archív » Idősek kifosztására specializálódott – elsőfokon 12 év fegyházbüntetésre ítélték - Videóval

A nő idős­ko­rú, egye­dül elő sér­tet­tek kifosz­tá­sá­ra, kirab­lá­sá­ra spe­ci­a­li­zá­ló­dott. A Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádja alap­ján a bíró­ság első­fo­kon 12 év fegy­ház­ra és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott, egy 43 éves nő 2013-2015. között – isme­ret­le­nül maradt tár­sa­i­val együtt – főként egye­dül élő idős­ko­rú sér­tet­te­ket sze­melt ki, azért, hogy tőlük érté­ke­ket sze­rez­zen. A nő az idő­sek bizal­má­ba fér­kő­zött, azt szín­lel­te, hogy a sér­tet­tel vagy koráb­ban elhunyt hoz­zá­tar­to­zó­já­val jó isme­ret­ség­ben állt, a lakás­ba beké­redz­ked­ve pedig pénzt és érték­tár­gya­kat szer­zett meg. Olyan is elő­for­dult, hogy az elekt­ro­mos művek vagy a csa­lád­se­gí­tő szol­gá­lat mun­ka­tár­sá­nak adta ki magát, illet­ve egyes ese­tek­ben – tár­sa­i­val – elká­bí­tot­ta az egye­dül élő sér­tet­tet, így rabol­ta ki őket. Más­kor kávé­fő­zés ürü­gyén csal­ta ki a sér­tet­te­ket a kony­há­ba, amíg tár­sai érté­ke­ket tulaj­do­ní­tot­tak el.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták a nőt.

A Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a nő ellen több rend­be­li rab­lás, kifosz­tás és lopás miatt emelt vádat. A Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Bíró­ság a vád­lot­tat a leg­több vád­pont­ban bűnös­nek mond­ta ki, és őt külö­nös vissza­esői minő­sé­gé­re figye­lem­mel 12 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az íté­let nem jog­erős, elle­ne az ügyész a vád­lott ter­hé­re, a rész­fel­men­té­sek miatt, a nő és védő­je fel­men­té­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A vád­lott jelen­leg más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­té­sét tölti.

A nő elő­ál­lí­tá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.youtube.com/watch?v=UuQEh3Eg21E&feature=youtu.be