Főoldal » Hírek » Időseket ejtett tévedésbe a csaló - fotóval - a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 40 éves Fejér vár­me­gyei nővel szem­ben.

A vád­irat sze­rint a 40 éves Fejér vár­me­gyei lak­he­lyű nő 2020 augusz­tu­sa és 2021 máju­sa közöt­ti idő­szak­ban önma­gát ese­ten­ként vál­to­zó­an egész­ség­ügyi dol­go­zó­nak, kura­tó­ri­u­mi tag­nak, nyug­díj­fo­lyó­sí­tó alkal­ma­zott­já­nak, önkor­mány­za­ti dol­go­zó­nak, nye­re­mény­já­ték lebo­nyo­lí­tó­já­nak kiad­va 75 és 95 év közöt­ti idős embe­re­ket téve­dés­be ejtve csalt ki össze­sen több mint 3 mil­lió forint kész­pénzt.

A vád­lott arra hivat­koz­va, hogy a sér­tet­tek nye­re­mény­já­té­kon nyer­tek vagy nyil­ván­tar­tás alap­ján arra jogo­sul­tak ese­ten­ként mint­egy 9000 forint, 18.000 forint - ille­tő­leg egy eset­ben 48.000 forint – valós for­gal­mi érté­kű, álta­la pré­mi­um minő­sé­gű szett­ként vagy gyó­gyá­sza­ti segéd­esz­köz­ként jel­lem­zett ágy­ne­mű­szet­te­ket kínált „ked­vez­mé­nyes áron tör­té­nő meg­vé­tel­re” az idős­ko­rú sér­tet­tek­nek.

Az idős­ko­rú 16 sér­tett közül egye­dül egy 92 éves hölgy nem hitte el a vád­lott által kita­lált tör­té­ne­tet, a továb­bi 15 sér­tet­től 70.000 és 633.000 Ft közöt­ti össze­ge­ket csalt ki az elkö­ve­tő, vala­mint az egyi­kü­ket - annak ingat­la­ná­ba bejut­va – meg is lopta.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vagyon­el­kob­zás­ra vala­mint a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tás­ra tett indít­ványt.

Az ügy­ben a Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság fog dön­tést hozni.

A képet a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te.