Főoldal » Hírek » Időseket kifosztó borsodi bűnbanda tagjai ellen emeltek vádat Szarvason – a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye-rendőrségi fotókkal és videóval

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li minő­sí­tett kifosz­tás, lopás és annak kísér­le­te miatt emelt vádat 7 bün­te­tett elő­éle­tű Bor­sod megyei férfi ellen, akik magu­kat külön­bö­ző köz­mű­szol­gál­ta­tók kép­vi­se­lő­jé­nek kiad­va 29 idős embert káro­sí­tot­tak meg (vagy akar­tak meg­ká­ro­sí­ta­ni) ország­szer­te.

A 24 és 51 év közöt­ti fér­fi­ak cse­lek­mé­nye­i­ket egy­más között csak „vil­la­nyo­zás­nak”, illet­ve „öre­ge­zés­nek” nevez­ték, ame­lye­ket 2018. ápri­lis 23. és 2020. feb­ru­ár 21. között az ország külön­bö­ző tele­pü­lé­se­in, így Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Pest, Békés, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Bács-Kiskun, Nóg­rád és Hajdú-Bihar megyék­ben követ­tek el.

A ter­hel­tek a bűn­cse­lek­mé­nyek fel­de­rí­té­sé­nek meg­ne­he­zí­té­se érde­ké­ben a lakó­he­lyük­től távol eső tele­pü­lé­sek­re utaz­tak, még­pe­dig hoz­zá­juk nem köt­he­tő, illet­ve nehe­zen leel­len­őriz­he­tő autók­kal. Kife­je­zet­ten idős, egye­dül élő sér­tet­te­ket sze­mel­tek ki, akik a sérel­mük­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek fel­is­me­ré­sé­re és elhá­rí­tá­sá­ra idős koruk és egész­sé­gi álla­po­tuk foly­tán kor­lá­to­zot­tan vol­tak képe­sek. A leg­fi­a­ta­labb sér­tett 76 éves, míg a leg­idő­sebb 91 éves volt. Már indu­lás előtt leegyez­tet­ték, hogy kinek mi lesz a fel­ada­ta, ki lesz a sofőr, ki lesz a figye­lő és ki megy be a sér­tett­hez. A ban­da­ta­gok közül 2-4 sze­mély követ­te el az egyes bűn­cse­lek­mé­nye­ket.

A ter­hel­tek a leg­több eset­ben vil­lany­óra leol­va­sás címén jutot­tak be az ingat­la­nok­ba és jel­lem­ző­en 11.000 Ft-os túl­fi­ze­tés­re hivat­koz­va bír­ták rá a sér­tet­te­ket arra, hogy az álta­luk fel­kí­nált 21.000 Ft-ból vissza­já­ró összeg miatt elő­ve­gyék a pén­zü­ket. Jel­lem­ző volt az is, hogy a 10.000 Ft-os bank­jegy átvé­te­le­kor azt hamis­nak minő­sí­tet­ték vagy ész­re­vét­le­nül elsza­kí­tot­ták, és ezért nem fogad­ták el. Ezzel az ürüggyel vet­ték rá az idős sér­tet­te­ket arra, hogy elő­ve­gyék a spó­rolt pén­zü­ket és ne a napi szük­ség­le­te­ik­re a pénz­tár­cá­juk­ban lévő pénz­ből adja­nak vissza. Miu­tán ily módon kifi­gyel­ték a pénz helyét, az egyik elkö­ve­tő kisebb műsza­ki prob­lé­ma vagy az elekt­ro­mos beren­de­zés ellen­őr­zé­sé­nek ürü­gyé­vel elte­rel­te a sér­tett figyel­mét, míg társa elvet­te a pénzt. Volt, ahol csak néhány tíz­ezer forin­tot, de olyan is, ahon­nan 2 M Ft-ot zsák­má­nyol­tak; ha „kéz­nél vol­tak”, akkor az arany éksze­re­ket is vit­ték.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság vala­mennyi ter­hel­tet vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítél­je. Ezen felül a bűn­cse­lek­mé­nyek­kel elért gaz­da­go­dás mér­té­ké­ig ren­del­jen el velük szem­ben vagyon­el­kob­zást és köte­lez­ze őket a nyo­mo­zás során fel­me­rült közel 5.800.000 Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Szar­va­si Járás­bí­ró­ság előtt foly­ta­tó­dik.

A ter­hel­tek elfo­gá­sa során készült rend­őr­sé­gi fotók és videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/idoseket-fosztottak-ki-orizetben-vannak