Főoldal » Hírek » Idősekre specializálódott a csaló - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­rés­éré­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki egy 81 éves sér­tet­től akart pénzt kicsalni.

A vád­lot­tat koráb­ban már több­ször elítél­ték idő­sek sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lá­sok miatt.

A vád sze­rint a férfi 2021 decem­be­ré­ben, Pécsett, a sétá­ló utcá­ban meg­szó­lí­tot­ta a 81 éves sér­tett höl­gyet. A férfi elő­ad­ta, hogy csa­lá­di körül­mé­nye­i­ből ere­dő­en – ikrei közül egyik gyer­me­ke meg­halt, fele­sé­ge kór­ház­ban van – anya­gi nehéz­sé­gei van­nak, erre tekin­tet­tel 30.000,- forin­tot kért a sér­tet­től azzal az ígé­ret­tel, hogy azt a követ­ke­ző napon visszafizeti.

A sér­tett a fér­fit meg­saj­nál­ta, ezért elmen­tek a leg­kö­ze­leb­bi bank­au­to­ma­tá­hoz, ahol azon­ban kész­pénzt nem tud­tak fel­ven­ni, ugyan­is az idős hölgy­nek nem jutott eszé­be a bank­kár­tyá­já­hoz tar­to­zó PIN kód.

Emi­att a vád­lott elkí­sér­te a sér­tet­tet a leg­kö­ze­leb­bi bank­fi­ók­ba, hogy ott kész­pénzt tud­jon felvenni.

Miköz­ben a bank­hoz tar­tot­tak, a vád­lott azt kérte a sér­tet­től, hogy sen­ki­nek ne említ­se a köl­csön­adást. Az idős hölgy­nek a vád­lott maga­tar­tá­sa gya­nús­sá vált, ezért miu­tán bemen­tek a bank­fi­ók­ba, a sér­tett az ügy­fél­pult­nál ülő ügy­in­té­ző­nek elmond­ta, hogy sze­rin­te beakar­ják csap­ni, ezért ne adjon neki pénzt.

A sér­tett segít­ség­ké­ré­sé­re tekin­tet­tel az ügy­in­té­ző az ügy­fél­vá­ró­ba ment, idő­köz­ben azon­ban a vád­lott távo­zott a bankfiókból.

A férfi a sér­tett idős álla­po­tát kihasz­nál­va akart pénz­hez jutni.

A Pécsi Járás­bí­ró­sá­gon a vád­lot­tal szem­ben ugyan­ilyen jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek miatt jelen­leg is folya­mat­ban van bün­te­tő­el­já­rás, ahol a férfi ugyan­ez­zel a tör­té­net­tel csalt ki pénzt idős sértettektől.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a csa­lás minő­sí­tett ese­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely­nek bün­te­té­si téte­le 1-5 évig ter­je­dő szabadságvesztés.