Főoldal » Hírek » Időskorúakat kifosztó fiatalkorúak ellen emelt vádat az ügyészség - VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint az 5 fiú vál­to­za­tos módon jutott tör­vény­te­len haszon­hoz, első­sor­ban idős­ko­rú­a­kat fosz­tot­tak ki, azon­ban ben­zin­ku­ta­kon is lop­tak. Az ügyész­ség a bűn­ban­da 4 tagja ellen is sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést indítványoz.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lot­tak, 5 fiú – az elkö­ve­tés­kor 15-17 év közöt­ti­ek – 2019-ben szer­ve­zet­ten fosz­tot­tak ki idős­ko­rú sér­tet­te­ket és követ­tek el más, vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket. A fia­tal­ko­rú­ak­ból álló bűn­szö­vet­ség, külön­bö­ző össze­té­tel­ben, közü­lük egy 15 és 16 éves vád­lott egye­dül is köve­tett el bűn­cse­lek­mé­nye­ket Buda­pest több kerü­le­té­ben. A tipi­kus mód­sze­rük az volt, hogy kivá­lasz­tot­tak egy idős­ko­rú sér­tet­tet, majd szóba áll­tak vele és elte­rel­ték a figyel­mét, azzal az indok­kal, hogy pénzt sze­ret­né­nek fel­vál­ta­ni, ezután a tár­cá­já­ba nyúl­va meg­ká­ro­sí­tot­ták. Volt, hogy apró­pénzt ejtet­tek a föld­re, vagy azt állí­tot­ták, hogy már bele­tet­ték a sér­tett elő­vett pénz­tár­cá­já­ba a fel­vál­tan­dó össze­get. Banki kész­pénz­fel­vé­te­lek során is oda­men­tek a sér­tet­tek­hez, kör­be­áll­ták őket, és kész­pénzt, bank­kár­tyát tulaj­do­ní­tot­tak el. A meg­szer­zett bank­kár­tyák­kal pénzt is vet­tek fel, mivel a sér­tet­tek a PIN-kódjukat a kár­tya mel­lett tar­tot­ták fel­ír­va. Emel­lett szá­mos alka­lom­mal tan­ko­lás után az üzem­anya­got nem fizet­ték ki és távoz­tak, vagy a ben­zin­kút­ról akku­mu­lá­tort, motor­ola­jat, illet­ve élel­mi­szert lop­tak. Az egyik alka­lom­mal három fiú egy gyors­ét­te­rem­ben fogyasz­tott, majd fize­tés nél­kül elhagy­ták a helyszínt.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge a fia­tal­ko­rú­ak ellen cso­por­to­san és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kifosz­tá­sok, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopá­sok és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­jen 4 vád­lot­tat fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­re és fog­há­zá­ra, emel­lett tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint ren­del­jen el velük szem­ben vagyon­el­kob­zást a meg­szer­zett összeg ere­jé­ig. A fia­tal­ko­rú­ak ügyé­sze csak az egyik, néhány cse­lek­mény­ben sze­re­pet vál­la­ló vád­lott­nál lát lehe­tő­sé­get eny­hébb bün­te­tés­re, ezért vele szem­ben köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát indítványozta.

A fővá­ro­si nyo­mo­zók 2019. telén meg­sza­kí­tot­ták a bűn­cse­lek­mény soro­za­tot, azo­no­sí­tot­ták a fia­ta­lo­kat és lefoly­tat­ták velük szem­ben a nyomozást.

A vád­lot­tak közül négyen kény­szer­in­téz­ke­dé­sek, bűn­ügyi fel­ügye­let, illet­ve letar­tóz­ta­tás hatá­lya alatt vannak.

A vide­ón az egyik elkö­ve­tés lát­ha­tó: https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/4063064383820449