Főoldal » Archív » Időskorúakat tévesztettek meg a koronavírus járványra hivatkozva, az ügyészség a letartóztatásukat indítványozza - VIDEÓVAL az elfogásról

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ren­del­je el annak a páros­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik fer­tőt­le­ní­tés és a vírus­sal kap­cso­la­tos más hamis ürügy révén jutot­tak be laká­sok­ba, hogy onnan érté­ke­ket szerezzenek.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy húsz­éves férfi 2020. már­ci­us 27. és ápri­lis 15. között, több fővá­ro­si kerü­let­ben, négy idős­ko­rú sér­tet­től szer­zett meg csa­lár­dul érté­ke­ket úgy, hogy a jár­vány­hely­zet miatt fer­tőt­le­ní­tés­re és a koro­na­ví­rust érin­tő egyéb kér­dé­sek­re hivat­koz­va beju­tott az ott­ho­nuk­ba. Három alka­lom­mal egy huszon­hét éves nő volt a társa, éksze­re­ket és kész­pénzt zsákmányoltak.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság azo­no­sí­tot­ta és elfog­ta a ,,trük­kös” párost, aki­ket lopás és kifosz­tás miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki, és elő­ter­jesz­tést tett a letartóztatásukra.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség – a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés­nek a kizá­rá­sa érde­ké­ben – indít­ványt tett a két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra. A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a hol­na­pi napon dönt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met, hogy a ható­sá­gok tovább­ra sem enge­dik, hogy a jár­vány­hely­ze­ten nye­rész­ke­dő, máso­kat, külö­nö­sen idő­se­ket meg­té­vesz­tő sze­mé­lyek cse­lek­mé­nyei – a tör­vé­nyi fel­té­te­lek fenn­ál­lá­sa ese­tén – bün­te­tő­jo­gi követ­kez­mé­nyek nél­kül maradjanak.

A rend­őr­ség - az elfo­gás­ról vide­ót is tar­tal­ma­zó - köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/segitsegnek-alcazva-idoseket-karositottak-meg