Főoldal » Archív » Igazoltató rendőröket sodort el a kamion

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki az M5 autó­pá­lya leál­ló­sáv­já­ban éppen iga­zol­ta­tást végző rend­őrö­ket sodort el a kami­on­já­val.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja 2017. feb­ru­ár 13-án 9 óra előtt egy kami­ont vezet­ve haladt az M5 autó­pá­lyán. Az autó­pá­lya 23 kilo­mé­ter­szel­vé­nyé­nek tér­sé­gé­ben járva nem a veze­tés­re figyelt, hanem a rádi­ót pró­bál­ta beál­lí­ta­ni. Emi­att leha­ladt a leál­ló­sáv­ba. A leál­ló­sáv­ban éppen rend­őri intéz­ke­dés folyt. Ott egy meg­kü­lön­böz­te­tő fény­jel­zé­sét működ­te­tő, de civil szol­gá­la­ti gép­ko­csi, mögöt­te pedig az intéz­ke­dés alá vont sze­mély­gép­ko­csi állt.

A gya­nú­sí­tott a kami­on­nal hátul­ról neki­üt­kö­zött a leál­ló­sáv­ban álló sze­mély­gép­ko­csi­nak és a rend­őrök szol­gá­la­ti gép­ko­csi­já­nak. A teher­gép­ko­csi a jár­mű­vek mel­lett álló rend­őrö­ket elso­dor­ta. A bal­eset­ben az iga­zol­ta­tott jármű veze­tő­je, egy nő és ez egyik rend­őr 8 napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el. A másik rend­őr a bal­eset során olyan súlyos sérü­lést szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel gya­nú­sí­tott férfi ese­té­ben a cse­lek­mény jel­le­ge, tár­gyi súlya miatt szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től okkal lehet tar­ta­ni. Ezért a Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta.