Főoldal » Az ügyészségről » Igazságügyi ajánlás - mit jelent?

Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) alap­ve­tő­en olyan beru­há­zá­so­kat vizs­gál, ame­lyek­hez az Euró­pai Unió támo­ga­tást adott. Vizs­gá­la­tuk admi­niszt­ra­tív, ez azt jelen­ti, hogy a beru­há­zás tel­je­sí­té­se során kelet­ke­zett ira­to­kat nézik meg, ellen­őr­zik, hogy a nyer­tes a pályá­zat fel­té­te­le­i­nek megfelelt-e, a pénz fel­hasz­ná­lá­sa során a szük­sé­ges doku­men­tá­ci­ó­kat benyújtották-e, a határ­idő­ket tartották-e stb.

A vizs­gá­la­tuk során meg­ál­la­pít­hat­ják, hogy min­den rend­ben volt, vagy, hogy vol­tak hiá­nyos­sá­gok. Ez utób­bi­ak lehet­nek admi­niszt­ra­tív jel­le­gű­ek, tehát olya­nok, ame­lyek­nél bűn­cse­lek­mény gya­nú­ja ugyan nem merül fel, de nem volt sza­bá­lyos a fel­hasz­ná­lás, illet­ve olya­nok is, ame­lyek alap­ján eset­le­ges nyo­mo­zás lehet szük­sé­ges, annak meg­ál­la­pí­tá­sá­ra, hogy történt-e bűn­cse­lek­mény. Ez utób­bi­ak ese­té­ben az OLAF igaz­ság­ügyi aján­lást küld az érin­tett tag­ál­lam részére.

Az igaz­ság­ügyi aján­lá­sok­kal kap­cso­la­tos ügyész­sé­gi tevé­keny­ség­ről, az ezen aján­lá­sok kap­csán az OLAF-al tör­té­nő ügyész­sé­gi együtt­mű­kö­dés­ről beszél dr. Sch­midt Gábor, az OLAF szó­vi­vői háló­za­tá­nak magyar tagja.