Főoldal » Hírek » Ikertestvérének adta ki magát az ittas férfi Siófokon - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség hamis vád, közokirat-hamisítás és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés miatt emelt vádat azzal a 35 éves Sió­fok kör­nyé­ki fér­fi­val szem­ben, aki iker­test­vé­re ada­ta­i­val élt vissza egy rend­őri intéz­ke­dés során.

A férfi 2021 már­ci­u­sá­ban egy liter bor és némi vodka elfo­gyasz­tá­sa után ült be élet­tár­sa gép­ko­csi­já­ba, amit Sió­fok bel­te­rü­le­tén veze­tett, amíg a rend­őrök meg nem állították.

A vád­lott veze­tői enge­dé­lyét egy koráb­bi ittas veze­té­se miatt már bevon­ták, illet­ve ira­ta­it sem tar­tot­ta magá­nál, ezért a köz­úti ellen­őr­zés során a rá meg­té­vesz­té­sig hason­lí­tó iker­test­vé­re ada­ta­it dik­tál­ta be, ezért az ada­tok bedik­tá­lá­sa után a rend­őrök hiába kér­ték le a férfi arc­ké­pét a náluk lévő mobil­esz­köz­re, esé­lyük sem volt fel­is­mer­ni a megtévesztést.

A vád­lot­tat a hely­szí­ni intéz­ke­dést köve­tő­en hite­les lég­al­ko­hol vizs­gá­lat­ra elő­ál­lí­tot­ták a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra, ahol a férfi magát tovább­ra is a test­vé­ré­nek kiad­va, több okira­tot alá­írt, és az ittas veze­tés tényét is elis­mer­te test­vé­re nevé­ben. A gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tás előtt azon­ban a rend­őrök gya­nút fog­tak, majd a valós kilé­tét fir­ta­tó kér­dé­sek­re a vád­lott is elis­mer­te, hogy vissza­élt test­vé­re adataival.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, ille­tő­leg párt­fo­gó fel­ügye­let  alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát a bíró­ság pró­ba­idő­re füg­gessze fel.