Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Illegális cigarettagyárat számoltak fel Budapesten - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye- vádemelés - NAV videóval

A NAV nyo­mo­zói az ille­gá­lis üzem­ben több mint 6 mil­lió szál ciga­ret­tát fog­lal­tak le. A vád sze­rint az ille­gá­lis ciga­ret­ta­gyár­tás­sal a vád­lot­tak össze­sen csak­nem 1,3 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a magyar költségvetésnek.

A vád­irat sze­rint egy isme­ret­len elkö­ve­tői kör 2019 feb­ru­ár­já­ban Magyar­or­szá­gon kibé­relt két, XXIII. kerü­le­ti rak­tár­he­lyi­sé­get, majd az ügy 29 éves román-moldáv állam­pol­gár­sá­gú vád­lott­já­nak segít­sé­gé­vel, ciga­ret­ta­gyár­tás­hoz szük­sé­ges gépe­ket, beren­de­zé­se­ket és alap­anya­go­kat, vala­mint cso­ma­go­ló­anya­got sze­rez­tek be. Ezután az egyik rak­tár­épü­let­ben kiala­kí­tot­ták az ille­gá­lis üze­met, míg a mási­kat rak­tár­ként használták.

Az üzem működ­te­té­sé­nek célja az volt, hogy kül­föl­dön tobor­zott, a gép­ke­ze­lést és az üzem folya­ma­tos műkö­dé­sét biz­to­sí­tó mun­ká­sok segít­sé­gé­vel, ille­gá­lis dohány­ter­mé­ke­ket állít­sa­nak elő, és azo­kat jogo­su­lat­la­nul for­ga­lom­ba hozzák.

2019 feb­ru­ár­já­tól kez­dő­dő­en a 29 éves férfi, egy vádlott-társával – egy 45 éves román fér­fi­val - együtt a gyár üze­mel­te­té­sé­hez szük­sé­ges teen­dők ellá­tá­sá­ban vett részt. Az alap­anya­gok üzem­hez szál­lí­tá­sát, a ter­me­lés ellen­őr­zé­sét, a kész­ter­mék elszál­lí­tá­sát intéz­ték. Emel­lett a gyár­ban fog­lal­koz­ta­tott kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú vádlott-társaik üzem­hez utaz­ta­tá­sát, elszál­lá­so­lá­sát, élel­me­zé­sét is biztosították.

A gyár­ban fog­lal­koz­ta­tott kül­föl­di mun­ká­sok vagy az inter­ne­ten talált tele­fon­szá­mon jelent­kez­tek a mun­ká­ra, vagy Mol­dá­vi­á­ban keres­ték meg őket a mun­ka­le­he­tő­ség­gel. A mun­ká­sok a gyár terü­le­tén kiala­kí­tott helyi­sé­gek­ben lak­tak, amely­nek abla­ka­it bedesz­káz­ták, és ajta­ját zárva tartották.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főosz­tály nyo­mo­zói 2019. októ­ber 9-én az üze­met és a rak­tár­épü­le­tet is érin­tő akci­ót haj­tot­tak végre, amely­nek során egye­bek mel­lett több rész­egy­ség­ből álló, üzem­be helye­zett gép­sort, ciga­ret­ta elő­ál­lí­tá­sá­hoz szük­sé­ges nagy mennyi­sé­gű alap­anya­got, így köz­tük 35 tonna finom­ra vágott fogyasz­tá­si dohányt, vala­mint több mint 6 mil­lió szál ciga­ret­ta kész­ter­mé­ket fog­lal­tak le.

A vád sze­rint a ciga­ret­ta­gyá­rat adó­rak­tá­ri enge­dély nél­kül működ­te­tő vád­lot­tak a cse­lek­mé­nyük­kel össze­sen csak­nem 1,3 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a magyar álla­mi költ­ség­ve­tés­nek, amely­hez az üzem­ben dol­go­zó kül­föl­di vád­lot­tak szán­dé­ko­san segít­sé­get nyújtottak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 22 vád­lot­tal szem­ben – a két fenti szer­ve­ző és a kül­föl­di mun­ká­sok - enge­dély nél­kül, jöve­dé­ki ter­mék elő­ál­lí­tá­sá­val és tar­tá­sá­val elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A kül­föl­di mun­ká­so­kat a főügyész­ség bűn­se­géd­let­tel vádolja.

A főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, pénz­bün­te­tés­re, és a vád­lot­tak Magyar­or­szág­ról tör­té­nő kiuta­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.


Az üggyel kap­cso­lat­ban a NAV koráb­bi köz­le­mé­nye, és az elfo­gás­ról készült fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken megtekinthető.

https://www.facebook.com/watch/?v=486193045326423