Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Illegális hulladéklerakások miatti vádemelések - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotóval

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség két vád­ira­tá­val a Beze­nye hatá­rá­ban kira­kott gyógy­sze­rek és az Auszt­ri­á­ból Magyar­or­szág­ra szál­lí­tott és Hegyes­ha­lom köze­lé­ben hát­ra­ha­gyott ház­tar­tá­si hul­la­dék miatt akar­ja fele­lős­ség­re vonni az elkövetőket.

A vád­ira­ti tény­ál­lá­sok egyi­ke sze­rint egy 34 éves férfi ott­ho­ná­ból ház­tar­tá­si hul­la­dé­kot, injek­ci­ós tűket, izom­nö­ve­lő gyógy­sze­re­ket, hor­mon tar­tal­mú készít­mé­nye­ket rakott ki a Beze­nye hatá­rá­ban álló erdő szé­lé­re, hogy „így sza­ba­dul­jon meg tőlük”. Az ezek között lévő cito­to­xi­kus és cito­sz­ta­ti­kus gyógy­sze­rek veszé­lyes hul­la­dék­nak minősülnek.

A másik tény­ál­lás sze­rint a meg­vá­dolt két román állam­pol­gár Auszt­ri­á­ban egy ház taka­rí­tá­sát vál­lal­ták el, majd 70 € elle­né­ben fel­aján­lot­ták a tulaj­do­nos­nak, hogy a hul­la­dék elhe­lye­zé­sé­ről gon­dos­kod­nak. A ház­tar­tá­si hul­la­dék­ból, ruhák­ból, alu­mí­ni­um­ból álló sze­me­tet azon­ban Magyar­or­szág­ra hoz­ták és egy Hegyes­ha­lom­hoz tar­to­zó kül­te­rü­le­ti részen, egy erdő­sáv­ban hátrahagyták.

A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét vala­mennyi vád­lott elismerte.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja, a veszé­lyes hul­la­dé­kot elhe­lye­ző fér­fit minő­sí­tett cselekménnyel.

A nyo­mo­zá­so­kat mind­két eset­ben a Moson­ma­gyar­óvá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le, míg az ügyek érde­mé­ben vár­ha­tó­an a Moson­ma­gyar­óvá­ri Járás­bí­ró­ság dönt.