Főoldal » Hírek » Indiában gyártott parazitaölő szert javallott az orvos a koronavírus ellen - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A koro­na­ví­rus elle­ni hatá­sos gyógy­szer­ként aján­lott alkal­mi isme­rő­sé­nek egy hazánk­ban for­ga­lom­ba hoza­ta­li enge­déllyel nem ren­del­ke­ző indi­ai gyó­gyá­sza­ti ter­mé­ket egy évti­ze­dek óta prak­ti­zá­ló magyar orvos. Elle­ne a Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség emelt vádat bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt.

A vád­lott 2020 novem­be­ré­ben egy COVID-19 vírus­sal fog­lal­ko­zó inter­ne­tes cso­port­ban posz­tolt egy főleg állat­gyó­gyá­szat­ban hasz­ná­la­tos készít­mény­nek a jár­vány elle­ni véde­ke­zés­ben tör­té­nő lehet­sé­ges alkal­ma­zá­sá­ról. Ezt olvas­va vette fel vele a kap­cso­la­tot egy hat­va­ni férfi, aki­nek az orvos meg­ad­ta a ter­mék for­gal­ma­zó­já­nak indi­ai címét – neve­ze­te­sen egy nag­pu­ri helyet, „a majom­ki­rály temp­lo­ma mel­lett” – abból a cél­ból, hogy az ille­tő onnan meg­ren­del­hes­se a szert.

Az Indi­á­ban gyár­tott tab­let­ták azon­ban nem ren­del­kez­tek sem az euró­pai, sem a magyar gyógy­szer­ügyi ható­sá­gok által kiadott for­ga­lom­ba hoza­ta­li enge­déllyel, ráadá­sul a gyár­tás körül­mé­nyei sem vol­tak ismer­tek, vagy ellen­őr­zöt­tek, így a meg­fe­le­lő minő­ség sem volt garan­tál­ha­tó. A lai­kus hat­va­ni férfi - a vád­lot­tól kapott infor­má­ci­ók és inst­ruk­ci­ók alap­ján - ennek elle­né­re száz tab­let­tát ren­delt a gyógy­szer­ből, amit a for­gal­ma­zó 57 dol­lár elle­né­ben meg­kül­dött Buda­pest­re. A tab­let­tá­kat a vám­ha­tó­ság – mint ille­gá­lis készít­ményt – a rep­té­ren lefog­lal­ta, tekin­tet­tel arra is, hogy a cso­mag cím­zett­je nem ren­del­ke­zett sem gyógy­szer­gyár­tói, sem gyógyszer-nagykereskedelmi enge­déllyel. A lefog­lalt, a sze­mé­lyes célú szük­ség­le­tet jóval meg­ha­la­dó – és így indo­ko­lat­lan - mennyi­sé­gű tab­let­ta ható­anya­ga egyéb­ként ismert az orvos­lás­ban, az para­zi­ta­el­le­nes hatá­sú, melyet a humán gyó­gyá­szat helyi­leg és szá­jon át kis dózis­ban alkal­maz, míg az állat­gyó­gyá­szat véná­san, infú­zi­ó­ban használ.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség a nyo­mo­zás befe­je­zé­sét köve­tő­en az eljá­rás fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­té­sé­ről hatá­ro­zott, ám ezt a dön­tést az orvos nem vette tudo­má­sul, panasszal élt, mely­ben gon­dat­lan­sá­gá­ra hivat­ko­zott. A panasz eluta­sí­tá­sát köve­tő­en ezért most – az eljá­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­sei sze­rint – vád­eme­lés­re került sor vele szem­ben. Bűnös­sé­gé­ről az ille­té­kes járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság pénz­bün­te­tést szab­jon ki a ter­helt­tel szem­ben, vala­mint ren­del­je el a lefog­lalt tab­let­ták elkob­zá­sát is.