Főoldal » Archív » Indítvány az élettársát megkéselő férfi letartóztatására

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki a teg­na­pi napon ott­ho­nuk­ban, egy Győr-Moson-Sopron megyei város­ban kés­sel támadt élettársára.

Az ötven­két éves férfi a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint ittas álla­pot­ban, elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en támadt az élet­tár­sá­ra a kés­sel, ami­vel éppen étke­zett. A szú­rá­sok egyi­ke a sér­tett mell­üre­gé­be hatolt, így élet­ve­szé­lyes sérü­lés­nek tekintendő.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az öt évtől tizen­öt évig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő bűn­cse­lek­mény ese­té­ben tar­ta­ni lehet a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­nek, elrej­tő­zé­sé­nek, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, vala­mint a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lyé­től. Emi­att a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indítványt.