Főoldal » Archív » Indítvány dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére

A külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség előtt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként, Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész az Ország­gyű­lés elnö­ké­nél dr. Men­gyi Roland ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak a fel­füg­gesz­té­sé­re tett indítványt.

A Leg­főbb Ügyész­ség sajtóközleménye