Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Indítvány Farkas Gergely országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére

A válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett miatt a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség előtt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként, Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész az Ország­gyű­lés elnö­ké­nél Far­kas Ger­gely ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak a fel­füg­gesz­té­sé­re tett indítványt. 

Az ügy­ben fel­me­rült meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint Far­kas Ger­gely a 2018. évi ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő válasz­tá­son a Job­bik jelö­lő szer­ve­zet Bács-Kiskun megye 5. számú ország­gyű­lé­si egyé­ni válasz­tó­ke­rü­le­té­ben nyil­ván­tar­tás­ba vett kép­vi­se­lő­je­lölt­je­ként 2018. feb­ru­ár 17. és 2018. már­ci­us 19. között – pon­to­san meg nem hatá­roz­ha­tó idő­pont­ban – a Lehet Más a Poli­ti­ka szí­ne­i­ben indu­ló képviselőjelölt-társának – a vele foly­ta­tott beszél­ge­tés során – fel­aján­lot­ta a kam­pány­ra addig for­dí­tott 600.000,- Ft össze­gű költ­sé­ge kifi­ze­té­sét, amennyi­ben a válasz­tás­tól vissza­lép. Az aján­la­tot a jelölt­társ visszautasította.

Far­kas Ger­gely cse­lek­mé­nye a válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas. Az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő gya­nú­sí­tott­ként tör­té­nő kihall­ga­tá­sa ezért indo­kolt, amely­re men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­se ese­tén nyí­lik lehetőség.