Főoldal » Hírek » Internetes csalás-sorozat – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség egy nő ellen emelt vádat, aki egy nép­sze­rű online hir­de­té­si olda­lon kínált eladás­ra olyan – főleg műsza­ki – áru­cik­ke­ket, amik­kel való­já­ban soha nem rendelkezett. 

A vád sze­rint a nő 2021 máju­sá­tól több mint hat hóna­pon keresz­tül bevé­te­le­it inter­ne­ten elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­ből fedez­te. A vád­lott mód­sze­re az volt, hogy főleg mobil­te­le­font, hang­szó­rót, oko­sórát, vagy éppen fül­hall­ga­tót hir­de­tett meg úgy, hogy a ter­mé­kek eladá­sa való­já­ban nem állt szán­dé­ká­ban, sőt, azok­kal egy­ál­ta­lán nem is ren­del­ke­zett. A nő célja kizá­ró­lag a ter­mé­kek vétel­árá­nak vagy annak egy részé­nek – mint elő­leg­nek – a csa­lás­sal tör­té­nő meg­szer­zé­se volt. 

A hir­de­té­sek­re az ország külön­bö­ző pont­ja­i­ról jelent­kez­tek a sér­tet­tek, akik­kel a vád­lott tele­fo­non vagy az inter­ne­tes oldal felü­le­tén, írás­ban tar­tot­ta a kap­cso­la­tot. A nő által meg­té­vesz­tett sér­tet­tek az egyez­te­té­sek után a vád­lott által meg­adott bank­szám­lá­ra utal­ták a jel­lem­ző­en 50.000 forin­tot el nem érő össze­ge­ket. A csaló ezután a sér­tet­tek szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált.

Az ügy­ben össze­sen 33 sér­tett érin­tett.  A vád tár­gya 2 rend­be­li kisebb kárt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és 31 rend­be­li sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vétsége.

A vád­lott gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sát köve­tő­en isme­ret­len hely­re távo­zott, a lak­cí­mé­nek, érte­sí­té­si címé­nek, tény­le­ges tar­tóz­ko­dá­si helyé­nek, ille­tő­leg kéz­be­sí­té­si címé­nek meg­vál­to­zá­sát az eljá­rást foly­ta­tó ható­sá­gok­kal nem közöl­te, így meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a bün­te­tő­el­já­rás elke­rü­lé­se érde­ké­ben elér­he­tet­len­né vált, ezért az ügyész­ség távol­le­vő ter­helt­tel szem­ben emelt vádat.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a nőt a bíró­ság ítél­je vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A vád­ha­tó­ság indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást az elkö­ve­tő­vel szemben.