Főoldal » Archív » Internetről szerezte be az eladásra kínált kábítószert a díler

A Somogy Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te, új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat három férfi ellen, akik közül ket­ten nagy mennyi­sé­gű ille­gá­lis szert tar­tot­tak azért, hogy azt eladják.

Az I. és II. rendű vád­lot­tat tavaly októ­ber­ben érték tet­ten Kapos­vá­ron a rend­őrök, ami­kor az I. rendű vád­lott éppen önma­gá­ban is jelen­tős­nek szá­mí­tó mennyi­sé­gű kábí­tó­szert és új pszi­cho­ak­tív szert tar­tal­ma­zó anya­got adott el a II. r. vád­lott­nak. Ezután a két férfi laká­sán ház­ku­ta­tá­sok során továb­bi jelen­tős mennyi­sé­gű ille­gá­lis szert fog­lalt le a rendőrség.

A nyo­mo­zás során a rend­őr­ség meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az I. r. vád­lott tavaly az Egye­sült Király­ság­ból inter­ne­ten vásá­rolt kábí­tó­szert, ami a vám­el­len­őr­zé­sen fenn­akadt, ezért a cso­mag nem jutott el hozzá, a rend­őrök azon­ban igen. A II. r. vád­lott a gyer­me­két is bevon­ta a kábítószer-kereskedelembe.

Az ügyész­ség a két bün­te­tett elő­éle­tű keres­ke­dő­vel szem­ben – akik elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják az íté­le­tet – fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát, vala­mint vagyon­el­kob­zást, míg a fogyasz­tó­val szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést indítványozott.