Főoldal » Hírek » Internetről töltötte le a gyermekekről készített pornográf felvételeket - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tatai Járá­si Ügyész­ség a gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a tatai fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint 9734 til­tott por­nog­ráf fel­vé­telt tárolt két tele­fon­ján és a számítógépén.

A vád­irat sze­rint a tatai férfi 2019. már­ci­us 6-án regiszt­rált egy inter­ne­tes olda­lon, majd onnan össze­sen 9734 darab, tizen­nyol­ca­dik élet­évü­ket be nem töl­tött sze­mé­lye­ket ábrá­zo­ló por­nog­ráf tar­tal­mú fel­vé­telt, ezek között 9.018 darab fotót, és 716 darab video­fel­vé­telt töl­tött le, és tárolt két tele­fon­ján és a szá­mí­tó­gé­pén. A férfi 2019. ápri­lis 27-én 18 óra 55 per­kor egy nyil­vá­nos inter­ne­tes cso­port­ban egy darab por­nog­ráf fel­vé­telt meg­osz­tott oly módon, hogy e fény­ké­pet egy, a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt sze­mély­nek elküldte.

A Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda tag­jai a por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket és az adat­hor­do­zó­kat 2019. októ­ber 19-én fog­lal­ták le a férfi tatai lakásán.

Az ügyész­ség a Tatai Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki. A pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a párt­fo­gó felügyeletét.

Ezen kívül vég­le­ges hatállyal tilt­sa el bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll, vala­mint az elkö­ve­tő­től lefog­lalt adat­hor­do­zó­kat koboz­za el.