Főoldal » Archív » Intézkedő rendőrökre támadt egy asszony

A Pest­vi­dé­ki Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki a fiá­val szem­ben intéz­ke­dő rend­őrök­re támadt a Pest megyei Bagon.

A Gödöl­lői Rend­őr­ka­pi­tány­ság két jár­őre 2018. janu­ár 2-án Bagon iga­zol­tat­ni akart egy fia­tal­em­bert, mert az egyik utcá­ban ran­da­lí­ro­zott. A férfi azon­ban a rend­őrök elől haza­fe­lé futott.

A két járőr utána eredt, utol­ér­ték, elfog­ták. A férfi kiál­to­zá­sá­ra az utcán mint­egy 20 ember gyűlt a két rend­őr köré, és azt kia­bál­ták, hogy enged­jék sza­ba­don fia­tal­em­bert, aki a rend­őrök­nek ellenállt.

Ekkor lépett a rend­őrök­höz a fia­tal férfi báty­ja és anyja, a bűn­ügy két gya­nú­sí­tott­ja. Mind­ket­ten a rend­őrök­re támad­tak: az egyik járőr lát­ha­tó­sá­gi mel­lé­nyét letép­ték, ököl­lel felé­jük ütöt­tek. A kia­bá­ló tömeg egyre fenye­ge­tőb­bé vált. Miköz­ben a rend­őrök egyi­ke rádi­ón pró­bált segít­sé­get kérni, az asszony és a fia a másik rend­őr­höz lépett, meg­pró­bál­ták elgán­csol­ni és ököl­lel megütötték.

A Gödöl­lői Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei köz­ben meg­ér­kez­tek a hely­szín­re, a rend­őrök­re táma­dó asszonyt és fér­fit, vala­mint az intéz­ke­dés alá vont fia­tal­em­bert elfogták.

A hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott nő ese­té­ben okkal lehet tar­ta­ni attól, hogy sza­ba­don újabb, hason­ló bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A Pest­vi­dé­ki Nyo­mo­zó Ügyész­ség ezért indít­vá­nyoz­ta az asszony elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.