Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Intim fotóval állt bosszút munkatársán – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség külön­le­ges sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó nővel szem­ben, aki egy mun­ka­he­lyi konf­lik­tust akart meg­to­rol­ni intim fotók jogo­su­lat­lan közzétételével.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a két nő 2022 őszén egy Balaton-parti áru­ház­ban dol­go­zott együtt. A vád­lott volt az üzlet­ve­ze­tő, míg a sér­tett a beosz­tott­ja, azon­ban közös mun­ká­juk során a kap­cso­la­tuk elmérgesedett.

A mun­ka­vál­la­lók között a mun­ka­vég­zés­sel kap­cso­la­tos infor­má­ci­ók meg­osz­tá­sa érde­ké­ben műkö­dött egy chat-csoport, melyen a nő azért, hogy a sér­tet­tet meg­szé­gye­nít­se, jogo­su­lat­la­nul és enge­dély nél­kül, „Büsz­ke lehetsz magad­ra” szö­veg­gel meg­osz­tott egy olyan, álta­la isme­ret­len módon meg­szer­zett kép­er­nyő­fo­tót, ame­lyen a sér­tett mez­te­len fel­ső­tes­tét muta­tó fény­kép volt látható.

A vád­lott maga­tar­tá­sa a sér­tett­nek jelen­tős érdek­sé­rel­met oko­zott, mivel a chat-csoport tag­jai szá­má­ra a sér­tett egy­ér­tel­mű­en fel­is­mer­he­tő volt a fény­ké­pen, emi­att benne szé­gyen­ér­zet ala­kult ki.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a nővel szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.