Főoldal » Archív » Iraki személyeket csempészett – letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Makói Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a török fér­fi­nak, aki csü­tör­tök haj­nal­ban har­minc­négy iraki állam­pol­gár­nak nyúj­tott segít­sé­get ahhoz, hogy Romá­nia terü­le­té­ről Magyar­or­szág­ra belépjenek.

A gyanú sze­rint a har­minc­két éves elkö­ve­tő 2018. szep­tem­ber 6-án, Romá­nia terü­le­tén, fel­vet­te teher­gép­ko­csi­ja rak­te­ré­be az iraki állam­pol­gár­sá­gú, kurd nem­ze­ti­sé­gű sze­mé­lye­ket. A kül­föl­di­ek szál­lí­tá­sát a gya­nú­sí­tott isme­ret­len tár­sai szer­vez­ték meg. A gya­nú­sí­tott a har­minc­négy sze­mélyt, köz­tük két nőt és öt gyer­me­ket, ezután a román-magyar határ­hoz vitte, majd a csa­nád­pa­lo­tai határ­át­ke­lő­nél belé­pett Magyar­or­szág­ra. A határ köze­lé­ben lévő egyik pihe­nő­he­lyen a rend­őrök ellen­őriz­ték a teher­au­tót, a kocsi rak­te­rét meg­vizs­gál­ták, és fel­fe­dez­ték a kül­föl­di sze­mé­lye­ket, akik magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudták.

A gya­nú­sí­tott tisz­tá­ban volt azzal, hogy az iraki sze­mé­lyek a román-magyar határt jog­el­le­ne­sen lépik át, őket a gya­nú­sí­tott az Euró­pai Unió terü­le­té­re kíván­ta szállítani.

A Makói Járá­si Ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság­nál, szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint annak a veszé­lye miatt, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bizo­nyí­tá­si eljá­rást veszélyeztetné.

Az indít­vány­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a mai napon fog dönteni.