Főoldal » Hírek » Iskola előtt mutogatta magát, majd nála kábítószert, a gépén gyermekpornográf tartalmakat találtak - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 27 éves férfi ellen, aki egy győri közép­is­ko­la előtt letolt nad­rág­gal ült autó­já­ban, majd az iga­zol­ta­tás során kábí­tó­szert talál­tak nála, később a ház­ku­ta­tás során pedig gyer­mek­por­nog­ráf tar­tal­ma­kat az eszközein

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 27 éves férfi 2022 ápri­li­sá­ban egy győri közép­is­ko­la előtt ült autó­já­ban letolt nad­rág­gal, és önki­elé­gí­tést vég­zett, miköz­ben az isko­lá­ba menő kis­ko­rú­a­kat figyel­te, autó­val követ­te őket.

A diák­lá­nyok érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get, akik a hely­szí­nen iga­zol­tat­ták az elkö­ve­tőt, aki­nél kábí­tó­szer­gya­nús anya­got talál­tak, vala­mint az alkal­ma­zott gyors­teszt is pozi­tív jel­zést adott kábítószerre.

A továb­bi rend­őri intéz­ke­dés során a férfi tele­fon­ján gyer­mek­ko­rú­a­kat ábrá­zo­ló por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket talál­tak az eljá­ró rend­őrök. Ezt köve­tő­en a lakó­he­lyén ház­ku­ta­tást is tar­tot­tak, mely­nek során a vád­lott elekt­ro­ni­kai esz­kö­ze­in több mint 3.600 darab gyer­me­kek sze­xu­á­lis kizsák­má­nyo­lá­sát ábrá­zo­ló fel­vé­telt talál­tak, melyek közül több mint 2.200 darab 12. élet­évét be nem töl­tött sze­mélyt ábrázolt.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen az ügyész­ség minő­sí­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia, sze­mé­rem­sér­tés, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés és kábí­tó­szer bir­tok­lás miatt emelt vádat. A bün­te­té­si tétel a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a fér­fit a bíró­ság tilt­sa el a jár­mű­ve­ze­tés­től, vala­mint tilt­sa el vég­le­ges hatállyal a tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek neve­lé­sé­vel, fel­ügye­le­té­vel, gon­do­zá­sá­val kap­cso­la­tos foglalkozásoktól.

Az ügy­ben a nyo­mo­za­ti mun­kát a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei végez­ték el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.