Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Iskolaőrre támadt, 2 napon belül elítélték – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen állí­tott bíró­ság elé egy 27 éves nőt, aki a vele szem­ben intéz­ke­dő isko­la­őr­re támadt, miu­tán meg­za­vart egy taní­tá­si órát és indu­la­to­san visel­ke­dett egy tanárral.

A vád sze­rint a vád­lott gyer­me­ke egy IX. kerü­le­ti álta­lá­nos isko­lá­ba járt. A nő 2023. szep­tem­ber 11-én reg­gel, a becsen­ge­tést köve­tő­en, idő­pont egyez­te­tés nél­kül bement az isko­lá­ba azzal a cél­lal, hogy a gyer­me­ke osz­tály­fő­nö­ké­vel beszél­jen. A szü­lőt a por­tás fel­szó­lí­tot­ta, hogy áll­jon meg, ő azon­ban ezt figyel­men kívül hagy­ta. Ekkor az intéz­mény for­ma­ru­hát vise­lő isko­la­őre, egy nő, több­ször fel­hív­ta a szü­lőt arra, hogy hagy­ja el az isko­la épü­le­tét, mivel taní­tá­si idő van, illet­ve, ami­kor a vád­lott elin­dult fel­fe­le a lép­csőn, arra, hogy taní­tás van, és ne men­jen be a tanterembe.

Az elkö­ve­tő mind­ezt figyel­men kívül hagy­ta és kopo­gás nél­kül bement a fia osz­tály­ter­mé­be, ahol egye­ne­sen a taná­ri asz­tal­nál álló osz­tály­fő­nök­höz sie­tett, és emelt han­gon, indu­la­to­san kér­dő­re vonta. Az osz­tály­fő­nök kérte, hogy men­je­nek ki a terem­ből, ekkor a szülő a szá­mon­ké­rést kia­bál­va foly­tat­ta. Idő­köz­ben az isko­la­őr is a terem­be ért és közöl­te a szü­lő­vel, hogy, ha nem műkö­dik együtt, ki fogja vezet­ni. A vád­lott ennek elle­né­re tovább­ra is kia­bált és közöl­te, hogy a sér­tett nem érhet hozzá, mire az isko­la­őr azzal, hogy ilyen visel­ke­dés­nek nincs helye a tan­te­rem­ben a gye­re­kek előtt, meg­fog­ta a szülő kar­ját. A ter­helt kirán­tot­ta a fogás­ból a kezét és két kéz­zel ellök­te magá­tól az isko­la­őrt, aki ennek követ­kez­té­ben a taná­ri asz­tal­nak esett és a rajta lévő un. tak­ti­kai öv a föld­re esett. Ezt köve­tő­en a sér­tett érte­sí­tet­te a rendőrséget.

Az isko­la­őr a Bün­te­tő Tör­vény­könyv sze­rint köz­fel­ada­tot ellá­tó személy.

A kerü­le­ti ügyész­ség a ferenc­vá­ro­si rend­őrök által őri­zet­be vett nőt gyor­sí­tott eljá­rás­ban, 2 napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta, amely­nek ered­mé­nye­ként őt a bíró­ság a vád­dal egye­ző­en, köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki, és ezért 1 év – vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett – bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let jogerős.