Főoldal » Archív » Ismerőse autójával akart hazamenni az ittas férfi

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 50 éves hejő­bá­bai férfi ellen, aki 2018. júli­us 11-én, este, ittas álla­pot­ban, enge­dély nél­kül hasz­nál­ta, majd össze­tör­te egy isme­rő­se gép­ko­csi­ját Hejőpapiban.

A vád­irat sze­rint, a sér­tett a helyi önkor­mány­zat épü­le­te előtt lévő nyi­tott par­ko­ló­ban rövid időre őri­zet­le­nül hagy­ta a gép­ko­csi­ját úgy, hogy az indí­tó­kul­csot a gyúj­tás­kap­cso­ló­ban felejtette.

A közel­ben tar­tóz­ko­dó ittas férfi mind­ezt ész­lel­ve, a sér­tett tudta és enge­dé­lye nél­kül beült az autó­ba és bein­dí­tot­ta azért, hogy azzal haza­men­jen. A vád­lott a gép­jár­mű­vel elin­dult, majd több­ször neki­üt­kö­zött a par­ko­ló­ban lévő pad­nak, mire a kocsi motor­ja leállt. A sér­tett az autó­hoz ment, annak veze­tő olda­li ajta­ját kinyi­tot­ta, az indí­tó­kul­csot a gyúj­tás­kap­cso­ló­ból kivet­te, és a rög­zí­tő­fé­ket behúz­ta, meg­aka­dá­lyoz­va ezzel azt, hogy a vád­lott a gép­jár­mű­vel el tud­jon menni. Miu­tán a sér­tett érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, a fér­fit elfog­ták és vér­vé­tel cél­já­ból elő­ál­lí­tot­ták az orvo­si ügye­let­re, ahol meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy cse­lek­mé­nyét ittas álla­pot­ban követ­te el.

Az ügyész­ség a fér­fit jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és a vád­irat­ban köz­ér­de­kű munka és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.