Főoldal » Hírek » Ismerőse nevelt lányával végzett szexuális cselekményt egy férfi - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött, befo­lyá­sa alatt álló sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és továb­bi bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki isme­rő­se 8 éves nevelt lányá­val több­ször sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végzett.

A vád­irat sze­rint a férfi a gyer­mek neve­lő­ap­ját gyer­mek­ko­ra óta ismer­te, majd miu­tán 2018-ban a sér­tett és neve­lő­ap­ja háza köze­lé­be köl­tö­zött, szo­ro­sabb kap­cso­lat ala­kult ki köz­tük. A vád­lott rend­sze­re­sen átjárt segí­te­ni az isme­rő­sé­hez, elő­for­dult, hogy a gyer­mek­re vigyá­zott, amíg a szü­lők nem tar­tóz­kod­tak ott­hon. A férfi kihasz­nál­va a gyer­mek és közte kiala­kult bizal­mi viszonyt, azt, hogy a sér­tett a neve­lő­ap­ja barát­ja­ként tekin­tett rá, 2018. szep­tem­be­ré­től 2019. feb­ru­ár­já­ig a sér­tett ott­ho­ná­ban vele több­ször sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett. A kis­ko­rú sér­tett­nek mind­eze­kért édes­sé­get ígért, továb­bá meg­kér­te arra, hogy a tör­tén­tek­ről ne szól­jon sen­ki­nek. A gyer­mek 2021. októ­be­ré­ben szá­molt be any­já­nak a férfi sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­i­ről, aki fel­je­len­tést tett.

A főügyész­ség vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben beis­me­ré­se, és a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról való lemon­dá­sa ese­té­re 12 év fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és 10 év köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott. A főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta továb­bá a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás ked­vez­mé­nyé­ből való kizá­rást, vala­mint min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től való vég­le­ges hatá­lyú eltil­tá­sát, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.