Főoldal » Archív » Ismerőseiket rabolták ki - vádemelés

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik 2019. októ­ber 2-án két sze­mélyt támad­tak meg és vet­ték el érté­ke­i­ket Székesfehérváron.

A vád sze­rint a vád­lot­tak haj­nal­ban itta­san jár­ták Szé­kes­fe­hér­vár utcá­it, ami­kor össze­ta­lál­koz­tak egyi­kő­jük isme­rő­sé­vel. Az egyik vád­lott vitat­koz­ni kez­dett a fér­fi­val, több­ször ököl­lel arcon ütöt­te, emi­att a férfi föld­re esett. A vád­lott társa ekkor egy közel­ben talált vas­cső­vel meg­ütöt­te a férfi lábát, amely az ütés követ­kez­té­ben eltö­rött. A vád­lot­tak egy köze­le­dő gép­ko­csi miatt fel­hagy­tak a bán­tal­ma­zás­sal, a férfi tás­ká­ját azon­ban maguk­kal vit­ték, amit később egy kerí­tés mel­lett hagytak.

A ter­hel­tek pár perc múlva ész­re­vet­ték egy másik isme­rő­sü­ket, aki­nek a hátsó zse­bé­ből meg­pró­bál­ták kiven­ni mobil­te­le­fon­ját és okmá­nya­it. Ami­kor a sér­tett hát­ra­for­dult, az egyik vád­lott fejen ütöt­te egy üveg­gel, majd a föld­re került fér­fit a ter­hel­tek több­ször meg­rúg­ták, a férfi esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A vád­lot­tak a sér­tett érté­ke­it maguk­hoz vet­ték és távoz­tak a helyszínről.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­hel­tek­kel szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint az egyik elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­nak ügy­dön­tő hatá­ro­zat kihir­de­té­sé­ig tör­té­nő fenn­tar­tá­sát indítványozta.