Főoldal » Hírek » Ismerőseitől kicsalt pénzből élt - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki köl­te­ke­ző élet­mód­ját bará­ta­i­tól, illet­ve isme­rő­se­i­től meg­té­vesz­tés­sel meg­szer­zett pénz­ből finanszírozta.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő koráb­ban iga­zolt lab­da­rú­gó volt, majd fia­tal focis­ták köz­ve­tí­té­sé­vel is fog­lal­ko­zott. Köl­te­ke­ző élet­mó­dot foly­ta­tott, de bevé­te­le­i­ből azt már nem tudta fedez­ni. 2020 őszén arra az elha­tá­ro­zás­ra jutott, hogy egyéb­ként az egész ország­ra kiter­jedt baráti-ismerősi köré­be tar­to­zó sze­mé­lyek­től csal ki pénzt. Ennek érde­ké­ben elter­jesz­tet­te, hogy német­or­szá­gi szán­tó­föl­dek, ingat­la­nok és éksze­rek adás­vé­te­le útján a nála befek­te­tők pén­zét meg­dup­láz­za, illet­ve meg­trip­láz­za. Emel­lett vál­lal­ta azt is, hogy egy eset­le­ge­sen siker­te­len üzlet­nél is min­den­kép­pen vissza­kap­ják befek­te­tett összeget.

A férfi ele­in­te kisebb, 50.000,-100.000,- forint közöt­ti össze­ge­ket vett át, amit egy-két héten belül való­ban dup­lán adott vissza. Ez azon­ban csak arra szol­gált, hogy a befek­te­tők bizal­mát elnyer­je és azok később már nagyobb össze­ge­ket is rábíz­za­nak. Sőt, az elkö­ve­tő a nagyobb hasz­non érde­ké­ben azt is fel­aján­lot­ta néhány sér­tett­nek, hogy ha ők hoz­nak más befek­te­tőt, akkor juta­lé­kot fizet nekik.

2020 októ­be­re és 2021 júli­us vége közöt­ti idő­szak­ban a férfi 29 sér­tet­től - volt, aki­től több alka­lom­mal is - vett át vál­to­zó nagy­sá­gú, 50.000,- forint­tól 5.000.000,- forin­tig ter­je­dő össze­ge­ket. Azo­kat azon­ban a biza­lom­el­nye­rő kez­de­ti kifi­ze­té­sek után nem vagy csak rész­ben fizet­te vissza a sértetteknek.

Az elkö­ve­tő a fenti idő­szak­ban közel 34.000.000,- forint jog­ta­lan haszon­hoz jutott a sér­tet­tek megtévesztésével.

Az ügy­ben a Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség a sér­tet­tek szá­má­hoz iga­zo­dó rend­be­li, üzlet­sze­rű csa­lá­si cse­lek­mény miatt emelt vádat a fér­fi­vel szemben.